Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o zmianie decyzji Nr 61/18 z dnia 15.11.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zmiana w/w decyzji wynika z podziału działki nr 22/4 obręb Romany, gm. Szczytno na działki nr 22/5 i 22/6 obręb Romany, gm. Szczytno. Działka nr 22/6 obręb Romany, gm. Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.25.2018 Szczytno, dnia 27 grudnia 2018 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Pietrzaka, reprezentującego Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 7/4, w obrębie geodezyjnym Kaspry, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 192/7, 193/1

Znak sprawy: RR-AB.6733.38.2018 Szczytno, dnia 21 grudnia 2018 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn180/dn90 oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE dn 25 na terenie działek nr 35/4, 35/5 i 457 obręb geodezyjny Szczycionek, gmin

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Polskiej...

Konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno na lata 2019-2023”.

Informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno na lata 2019-2023” Przygotowano wstępny projekt uchwały Rady Gminy Szczytno, który przedkładamy Państwu do konsultacji. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 31 grudnia 2018 r. Można je składać...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Tomasza Płocharczyka, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 782/3 w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Tomasza Płocharczyka,...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łaszuka reprezentującego firmą A+A Projekt arch. Anita Łaszuk z siedzibą ul. Kościuszki 13/213A, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działki nr 170, w miej

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, na terenie działki nr 3812/1, w obrębie geodezyjnym Sasek Mały, gm. Szczytno, na terenie działki nr 1100/1, w obrębie geodezyjnym Siódmak, gm. Szczytno oraz na terenie

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR...