Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 57 na odcinku od km 91+110 do km 93+110 w miejscowości Szymany, gmina Szczytno, powiat szczycieński, do rowów melioracyjnych istniejącymi wylotami.

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 57 na odcinku od km 91+110 do km 93+110 w miejscowości Szymany, gmina Szczytno, powiat szczycieński, do rowów melioracyjnych istniejącymi...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno, reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K., decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie działek nr 2, 3, ... w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 1/7, 11, ... w obrębie geodezyjnym Romany, gm

Znak sprawy: RR-AB.6733.25.2018 Szczytno, dnia 12 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka reprezentującego firmą A+A Projekt arch. Anita Łaszuk, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 19/3, 19/15, 19/1

Znak sprawy: RR-AB.6733.1.2019 Szczytno, dnia 08 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o., reprezentowanej przez p. Macieja Palińskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Trelkowo na działkach nr 100/12, 102/3 i 100/20 w obrębie Trelkowo, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.31.2018 Szczytno, dnia 29 stycznia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej Ireneusza Mroza, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie bloku administracyjnego z sala wielofunkcyjną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce na terenie działki nr 148 obręb geodezyjny Rudka, gm. Szczytno.

Nasz znak: RR-BA.6733.27.2018 Szczytno, dnia 17.01.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz....

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNO NA REALIZACJE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH LUB LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNO - WZORY DRUKÓW

Urząd Gminy Szczytno informuje, iż w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019r.: 1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych; 3)...