Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNO PROWADZONEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: „BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI ORAZ PRZYŁĄCZEM DO KRAJOWEJ SIECI ENERGETYCZNEJ I ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA USADOWIONA BĘDZIE W GMINIE SZCZYTNO, OBRĘB ROMANY, NIERUCHOMOŚĆ NUMER 168/2”

OBWIESZCZENIE Działają na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Zawiadomienie

znak: BI.RUZ.421.141.2018.RK Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na oczyszczaniu oraz wprowadzaniu ścieków do wód.

Konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno na lata 2019-2023”.

Informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno na lata 2019-2023” Przygotowano wstępny projekt uchwały Rady Gminy Szczytno, który przedkładamy Państwu do konsultacji. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 31 grudnia 2018 r. Można je składać...