Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

W dniu 1 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). Wprowadza ona istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z nich jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W związku z czym, Wójt ma obowiązek pobierania...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Izy Michałek, pełnomocnika firmy Elektrownia PV 12 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 169 (obręb 0021) w miejscowości Romany

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Izy Michałek, pełnomocnika firmy Elektrownia PV 12 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 169 (obręb 0021) w miejscowości Romany

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY SZCZYTNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY SZCZYTNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami / WÓJT GMINY SZCZYTNO...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 217/1, 217/2, 364/7 i 364/17, w obrębie geodezyjnym Romany gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gm

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego na terenie działek nr 271/4 i 296 w obrębie geodezyjnym Sasek Mały, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest p. Kamil Kraucki i p. Tomasz Kraucki.

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gm

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wydzielonej linii oświetlenia drogowego na terenie działek nr 93/2, 113/13, 113/19 obręb geodezyjny Płozy, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Gmina Szczytno.

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gm

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka linii oświetlenia drogowego na terenie działek nr 79/6, 191/3, 193 obręb geodezyjny Wawrochy, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Gmina Szczytno.

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gm