Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A, Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Piotra Siwika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV (linia kablowa plus szafka kablowo-pomiarowa) na terenie działek nr 9/5, 9/8 i 14/2 w obrębie geodezyjnym Dębówko gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENER

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Znak sprawy: RR-BA.6733.16.2019 Szczytno, dnia 06 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

UWAGA!!! Z miany w Programie Rodzina 500+

UWAGA!!! Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 01-07-2019 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (na dziecko na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie) w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10 950 Olsztyn, reprezentowanej przez Pana Roberta Dwurznika, zam. ul. Wyszyńskiego 23, 12 100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z jedną szafką kablowo-pomiarową na terenie działek nr 22/17 i 22/36 w obrębie

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Znak sprawy: RR-BA.6733.17.2019 Szczytno, dnia 03 czerwca 2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek spółki EmiTel S.A., reprezentowanej przez Pana Tomasza Smolibowskiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową 44681/19468, na działce nr 187/177 w obrębie geodezyjnym Zielonka, gm. Szczytno.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Jacka Dziatkowiaka decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z jednym złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 21/5, 21/6 i 21/7, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.10.2019 Szczytno, dnia 03 czerwca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) ...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Jacka Dziatkowiaka decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z jednym złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 136/1, 136/2, 137 i 782/3, w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.9.2019 Szczytno, dnia 03 czerwca 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) ...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek spółki P4 Sp. z o. o. reprezentowanej przez Panią Annę Warżała, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 SCT1101B wraz z niezbędną infrastrukturą na części działki nr 291/2 w obrębie geodezyjnym Trelkowo, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.7.2019 Szczytno, dnia 03 czerwca 2019r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) ...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działek nr 801/4, 830/9, 830/10, 840/8, 930, 930/2, 931, 933, 936/2, 937/3, 940/3, 940/4, 941/6, 941/9, 976/9, 987/2, 1000/21, 1020/2, 1020/5, 1020/6 i 1020/7, w obrębie geodezyjnym Siódmak, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.11.2019 Szczytno, dnia 29.05.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak:RR-BA.6733.10.2019 Szczytno, dnia 24.05.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania...