Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNO PROWADZONEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: „BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI ORAZ PRZYŁĄCZEM DO KRAJOWEJ SIECI ENERGETYCZNEJ I ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA USADOWIONA BĘDZIE W GMINIE SZCZYTNO, OBRĘB ROMANY, NIERUCHOMOŚĆ NUMER 168/2”

OBWIESZCZENIE Działają na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Trelkowo na działkach nr 100/12, 102/3 i 100/20 w obrębie Trelkowo, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.31.2018 Szczytno, dnia 04 stycznia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Zawiadomienie

znak: BI.RUZ.421.141.2018.RK Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na oczyszczaniu oraz wprowadzaniu ścieków do wód.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o zmianie decyzji Nr 61/18 z dnia 15.11.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Zmiana w/w decyzji wynika z podziału działki nr 22/4 obręb Romany, gm. Szczytno na działki nr 22/5 i 22/6 obręb Romany, gm. Szczytno. Działka nr 22/6 obręb Romany, gm. Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.25.2018 Szczytno, dnia 27 grudnia 2018 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Pietrzaka, reprezentującego Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 7/4, w obrębie geodezyjnym Kaspry, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 192/7, 193/1

Znak sprawy: RR-AB.6733.38.2018 Szczytno, dnia 21 grudnia 2018 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn reprezentowanej przez Pana Ryszarda Juszczaka, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn180/dn90 oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia PE dn 25 na terenie działek nr 35/4, 35/5 i 457 obręb geodezyjny Szczycionek, gmin

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Polskiej...

Konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno na lata 2019-2023”.

Informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczytno na lata 2019-2023” Przygotowano wstępny projekt uchwały Rady Gminy Szczytno, który przedkładamy Państwu do konsultacji. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 31 grudnia 2018 r. Można je składać...