Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budowie hali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Wawrochach na działce nr ew. 41/2 w obrębie geodezyjnym Wawrochy gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Gmina Szczytno.

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję...

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytno”

Inwentaryzacja przeprowadzona w roku 2009 na terenie gminy Szczytno wykazała stosunkowo duże ilości materiałów zawierających azbest w istniejących budowlach i instalacjach na terenie gminy.Są to przede wszystkim pokrycia dachowe i izolacje, rury wodociągowe oraz różnego rodzaju materiały ociepleniowe. Ze względu na negatywny...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 273/2 i 274/7, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 272, 274/3, 274/10, 274/11, 274/12, 274/13, 274/14, 274/15, 274/16, 274/17, 274/18, 274/19, 274/20, 274/21, 368/1 i 368/2, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztyni

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Tomasza Płocharczyka zam. Lipowiec 146, 12-100 Szczytno, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 782/3 w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Tomasza Płocharczyka...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10‑950 Olsztyn reprezentowanej przez Pana Wojciecha Wykowskiego prowadzącego Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o. o. w Olsztynie, ul. Rolna 241, 10-802 Olsztyn, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działki nr 41/25 w obrębie

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Jerzego Tabaka, zam. 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 40b/2, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, na terenie działek 5/5, 15/3, 17, 18, 19/6, 19/7, 19/8, 422/21, 422/23, 423, 424/2, 427, 429/2 i 429/3, w

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana...