Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że zmianie uległ zakres inwestycji. Zmiana polega na wyłączeniu działek nr 5/1, 5/2, 19/9 i 16 w obrębie geodezyjnym Olszyny, gm. Szczytno od nieruchomości, przez które przebiegała będzie przedmiotowa inwestycja.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z prowadzonym na wniosek spółki ENERGA-OPERATOR S.A....

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Trelkowo. Lokalizacja inwestycji: działka nr 100/12, 102/3, 100/20 obręb Trelkowo, gmina Szczytno”

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Udostępnienie spisu wyborców do publicznego wglądu

Na podstawie art. 36 § 3 *ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349 )