Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku obory dla 160 DJP na działce nr 1020/2 obręb 27 – Siódmak, gmina Szczytno, powiat szczycieński”

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elekroenergetycznej lini kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi na terenie działek 245/1 361 814/10 3814/5 i 3814/6 w obrębie geodezyjnym Szymany Gmina Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu ś/c z PE DN-63 [mm] oraz dwóch przyłączy gazu ś/c z PE DN-32 [mm] na terenie działki nr 100/22 i 111/1 w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Szczytno

Dotacja celowa z budżetu Gminy Szczytno na realizacje inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Szczytno - Wzory druków

Urząd Gminy Szczytno informuje, iż w terminie od 1 lutego do 30 czerwca 2018 r.: 1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych; 3)...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE90/63 oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE25 na terenie działek nr 10, 22/75, 22/76 i 22/80 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Zachodnia, gm. Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Szczytno

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie instalacji do chowu indyków we wsi Rudka, gm. Szczytno”

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.4.2017 Szczytno, dnia 15 stycznia 2018 r. Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowa

W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Szczytno ustaliła zasady ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Szczytno na wymianę wysokoemisyjnych systemów ogrzewania na niskoemisyjne.

Gmina Szczytno, jako pierwsza w powiecie szczycieńskim wpisała się w inicjatywę antysmogową. W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Szczytno ustaliła zasady ubiegania się o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Szczytno na wymianę wysokoemisyjnych systemów ogrzewania na niskoemisyjne. Uchwała w przedmiotowej sprawie została opublikowana...