Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowo pomiarowego w obrębie geodezyjnym Płozy Gmina Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wójt Gm

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Romany

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie instalacji do chowu indyków we wsi Rudka, gm. Szczytno, działki nr 6/3, 6/4 i 6/1.

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej NN 0,4kV w obrębie geodezyjnym Marksewo, gm. Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęci

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości rolnej w miejscowości Gawrzyjałki Gmina Szczytno

Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza II przetarg ustny ograniczony na zbycie n/w nieruchomości:

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych w obrębie geodezyjnym Olszyny Gmina Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Wójt Gmin

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1201A w obrębie geodezyjnym Lipowiec Gmina Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), W&oacu