Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytno I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 255/2 obręb Rudka, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie”.

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.8.2017 Szczytno, dnia 14 lipca 2017 r. Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytno IV” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce 119/3, obręb Wały, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r.,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka wydzielonej linii oświetlenia drogowego w obrębie geodezyjnym Prusowy Borek Gmina Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r, poz 199), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935), Wójt Gminy Szczytno

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sanitarnej w obrębie geodezyjnym Lipowa Górta Wschodnia Gmina Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r, poz 199), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935), Wójt Gminy Szczytno

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola w obrębie geodezyjnym Nowiny

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ PIWA I POTRAW Z GRILLA PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W OLSZYNACH W DNIU 20 SIERPNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ PIWA I POTRAW Z GRILLA PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W OLSZYNACH W DNIU 20 SIERPNIA 2017 R. 1. Wydzierżawiający: Gmina Szczytno, uL. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, tel.: 089 623 25 80, e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl 2. ZAKRES OBSŁUGI:

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej „Szczytno I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr 255/2 obręb Rudka, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...