Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Gminy Miejskiej Szczytno z siedzibą ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 6/8 w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o ws

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia gmina Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r, poz. 199 z późn. Zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Prusowy Borek gmina Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o rozbudowie instalacji do chowu indyków we wsi Rudka

OBWIESZCZENIE Znak sprawy: RR.OP.6220.4.2017 Szczytno, dnia 14 czerwca 2017 r. Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je