Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10 950 Olsztyn reprezentowanej przez Pana Wojciecha Wykowskiego prowadzącego Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o. o. w Olsztynie, ul. Rolna 241, 10-802 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Trelkowo. Lokalizacja inwestycji: działka nr 100/12, 102/3, 100/20 obręb Trelkowo, gmina Szczytno”

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Udostępnienie spisu wyborców do publicznego wglądu

Na podstawie art. 36 § 3 *ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349 ) informujemy, że od 30 września 2018 do 13 października 2018r. w godzinach pracy w pokoju nr 110 Urzędu Gminy Szczytno będą udostępnione do publicznego wglądu spisy wyborców. *Art. 36 § 3. Wójt...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Jerzego Tabaka, zam. 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 40b/2, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, na terenie działek nr 228, 235/5, 235/6, 235/15, 235/16, 235/18, 254, 258/1 i 259/1, w obrębie geodezyjny

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana...

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy w Szczytnie w dniu 21 września 2018 r. wpłynęła PETYCJA w sprawie V edycji Programu „Wzorowa Łazienka”

Komunikujemy, że do Urzędu Gminy w Szczytnie w dniu 21 września 2018 r. wpłynęła PETYCJA w sprawie V edycji Programu „Wzorowa Łazienka” Podmiot składający petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o. Ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa Przewidywany termin załatwienia petycji do dnia 21.12.2018 r. Skan petycji i pozostałe dokumenty...

INFORMACJA

INFORMACJA Informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt: „Organizacja społeczna, o której mowa w ust. 2, przekazuje zwierzę nieodpłatnie: 1) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe, lub 2) gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta...

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZYTNIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 R. O OBSADZENIU MANDATU RADNEGO W WYBORACH DO RADY GMINY SZCZYTNO BEZ GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnie z dnia 26 września 2018 r. O obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Szczytno bez glosowania w okręgu wyborczym nr 4 Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza W Szczytnie...

Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 32/10, 32/18, 209 i 211 w obrębie geodezyjnym Romany, gmina Szc

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno,...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno reprezentowanej przez Pana Andrzeja Pietrzaka, Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak z siedzibą 12-100 Szczytno, ul. Kętrzyńskiego 3/11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: 1) rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej: - na terenie działek nr 79 i 389, w obrębie geodezyjnym Szymany, gm. Szczytno; 2) rozbudowie sieci wodociągowej: - na t

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno...