Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o., reprezentowanej przez p. Macieja Palińskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Trelkowo na działkach nr 100/12, 102/3 i 100/20 w obrębie Trelkowo, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.31.2018 Szczytno, dnia 29 stycznia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej Ireneusza Mroza, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie bloku administracyjnego z sala wielofunkcyjną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce na terenie działki nr 148 obręb geodezyjny Rudka, gm. Szczytno.

Nasz znak: RR-BA.6733.27.2018 Szczytno, dnia 17.01.2019 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz....

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNO NA REALIZACJE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH LUB LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY SZCZYTNO - WZORY DRUKÓW

Urząd Gminy Szczytno informuje, iż w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019r.: 1) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 2) osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych; 3)...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZYTNO PROWADZONEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: „BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI ORAZ PRZYŁĄCZEM DO KRAJOWEJ SIECI ENERGETYCZNEJ I ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA. ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA USADOWIONA BĘDZIE W GMINIE SZCZYTNO, OBRĘB ROMANY, NIERUCHOMOŚĆ NUMER 168/2”

OBWIESZCZENIE Działają na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Trelkowo na działkach nr 100/12, 102/3 i 100/20 w obrębie Trelkowo, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.31.2018 Szczytno, dnia 04 stycznia 2019 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wójt...

Zawiadomienie

znak: BI.RUZ.421.141.2018.RK Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na oczyszczaniu oraz wprowadzaniu ścieków do wód.