Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA

INFORMACJA Informuję, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt: „Organizacja społeczna, o której mowa w ust. 2, przekazuje zwierzę nieodpłatnie: 1) schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe, lub 2) gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta...

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZYTNIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 R. O OBSADZENIU MANDATU RADNEGO W WYBORACH DO RADY GMINY SZCZYTNO BEZ GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnie z dnia 26 września 2018 r. O obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Szczytno bez glosowania w okręgu wyborczym nr 4 Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza W Szczytnie...

Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 32/10, 32/18, 209 i 211 w obrębie geodezyjnym Romany, gmina Szc

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno,...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno reprezentowanej przez Pana Andrzeja Pietrzaka, Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Sanitarnych Andrzej Pietrzak z siedzibą 12-100 Szczytno, ul. Kętrzyńskiego 3/11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: 1) rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej: - na terenie działek nr 79 i 389, w obrębie geodezyjnym Szymany, gm. Szczytno; 2) rozbudowie sieci wodociągowej: - na t

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno...

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 21 września 2018 r.

gm. Szczytno INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 21 września 2018 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno z dnia 21 września 2018 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Szczytno z dnia 21 września 2018 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Szczytno podaje do wiadomości wyborców informację Komisarza Wyborczego w Olsztynie I o numerach oraz granicach...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie działek

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek P4 sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez p. Leszka Śmieszalskiego, zam. ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk, decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1201A, na działce nr 168 w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek P4...