Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, na terenie działki nr 259/33, w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 28/3, 30/5, 50/5, 1000/21, 3029/1, 3029/2, 3030/1, 3030/2, 3031/2,

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez p. Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, na terenie działki nr 3812/1, w obrębie geodezyjnym Sasek Mały, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 132/7, 444/4, 480, 506/9, 930, 976/13 i 1020/7, w obrębie geodezy

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Szymany, Gmina Szczytno Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz Uchwały Nr XXII/168/2016 Rady Gminy Szczytno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Szyman

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Szymany, Gmina Szczytno Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz Uchwały Nr XXII/168/2016 Rady...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno reprezentowanej przez Pana Adama Wardęckiego, prowadzącego Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą ul. Osuchowskiego 15, 12-100 Szczytno, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie działek nr 2, 3, 4/3, 4/5, 4/6, 4/8, 5/1, 7/15, 17/1, 17/4,

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Gminy Szczytno,...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda Juszczaka, zam. ul. Niepodległości 25A, 12-100 Szczytno, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn90/dn63 oraz dwóch

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017, poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu...

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Szczytno wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie budowie hali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Wawrochach na działce nr ew. 41/2 w obrębie geodezyjnym Wawrochy gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Gmina Szczytno.

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję...

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczytno”

Inwentaryzacja przeprowadzona w roku 2009 na terenie gminy Szczytno wykazała stosunkowo duże ilości materiałów zawierających azbest w istniejących budowlach i instalacjach na terenie gminy.Są to przede wszystkim pokrycia dachowe i izolacje, rury wodociągowe oraz różnego rodzaju materiały ociepleniowe. Ze względu na negatywny...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 273/2 i 274/7, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 272, 274/3, 274/10, 274/11, 274/12, 274/13, 274/14, 274/15, 274/16, 274/17, 274/18, 274/19, 274/20, 274/21, 368/1 i 368/2, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztyni

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję...