Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Pana Dariusza Macioszczyka reprezentującego firmę ProfilCAD z siedzibą ul. Sucharskiego 4/27, 10-693 Olsztyn, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na linii kablowej nN 0,4kV i szafki pomiarowej, na terenie działek n

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Dariusza...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Mirosława Głażewskiego właściciela firmy ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTOWYCH Mirosław Edmund Głażewski z siedzibą ul. Batorego 11, 12-100 Szczytno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Składowaniu i przetwarzaniu gruzu, odpadów z betonu, gruzu ceglanego na terenie działki nr 11/6 obręb

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Zarządzenie Wójta Gminy Szczytno w sprawie określenia wzorów wniosków i innych niezbędnych dokumentów, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Szczytno

ZARZĄDZENIE Nr 66/2018 Wójta Gminy Szczytno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i innych niezbędnych dokumentów, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczytno na dofinansowanie inwestycji służących...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara Matysiak, prowadzącego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinków linii oświetlenia drogowego na terenie działek nr 1, 8/1, 263/73 obręb geodezyjny Marksewo, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Waldemara...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka reprezentującego firmą A+A Projekt arch. Anita Łaszuk z siedzibą ul. Kościuszki 13/213A, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 67/

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek Pana Andrzeja...

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

W dniu 1 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). Wprowadza ona istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z nich jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W związku z czym, Wójt ma obowiązek pobierania...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Izy Michałek, pełnomocnika firmy Elektrownia PV 12 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 169 (obręb 0021) w miejscowości Romany

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Izy Michałek, pełnomocnika firmy Elektrownia PV 12 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 169 (obręb 0021) w miejscowości Romany

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY SZCZYTNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY SZCZYTNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami / WÓJT GMINY SZCZYTNO...