Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Szczytno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2021 r. Przygotowano wstępny projekt uchwały w sprawie przyjęcia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 187/177, obręb Zielonka, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno, znak RR-OP.6220.9.2020, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 8, obręb 0017 Olszyny, gmina Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o możliwości zapoznania się a aktami sprawy przed wydaniem decyzji w postępowaniu znak RR-OP.6220.11.2019

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z dnia 2020r., poz. 256 ze zm.), a także art. 33 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 październik