Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Leszka Śmieszalskiego, reprezentującego spółkę P4sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 291/2 w obrębie geodezyjnym Trelkowo, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.20.2017 Szczytno, dnia 16.02.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r, poz. 199 z późn. Zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r –...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o ponownym wszczęciu na wniosek firmy P4 sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr SCT1201A na terenie działki nr 168 w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno ul. Łomżyńska 3 12 – 100 Szczytno Nasz znak: RR-BA.6733.34.2016 Szczytno, dnia 16.02.2018 r. O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2015 r, poz. 199 z późn. Zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r –...

Obieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE63 na terenie działki nr 491 w miejscowości Młyńsko, obręb geodezyjny Płozy, gm. Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV na terenie działek nr 57/24 i 57/27 w obrębie geodezyjnym Korpele, gm. Szczytno

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pana...

Kasacja aut pożarniczych Gminy Szczytno

Urząd Gminy Szczytno posiada do kasacji/wyrejestrowania n/w samochody pożarnicze: DAIMLER-BENZ LF 408 - rok - 1972 waga – 2850 kg STAR 200 1986 r. z dziurawą beczką 2500 litrów rok waga ok.5000 kg Oczekujemy propozycji terminie do 14 kutego 2018 roku godz. 12.00

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie działek nr 26/9 i 29 obręb geodezyjny Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017, poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe) na terenie działek nr 271/5 i 296 obręb geodezyjny Sasek Mały, gm. Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017, poz. 1073 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącej obory (na 200DJP) o halę udojową na działce nr 1020/2, obręb 27 – Siódmak, gmina Szczytno, powiat szczycieński”.

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku obory dla 160 DJP na działce nr 1020/2 obręb 27 – Siódmak, gmina Szczytno, powiat szczycieński”

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Szczytno podaje do publicznej wiadomości,...