Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowo pomiarowego w obrębie geodezyjnym Rudka Gmina Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

że wydano decyzję celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na terenie działek nr 112 i 130/1,  w obrębie geodezyjnym Rudka gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

 

 

          Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.

            Od opisanej powyżej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty  wywieszenia powyższego obwieszczenia.

                                                                                                                                                                                                       

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu  Gminy Szczytno, w miejscowości, w której realizowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.08.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Krawczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 sierpnia 2017 09:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 529
24 sierpnia 2017 09:23 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)