Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 180/125 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia w obrębach geodezyjnych 3 i 2 miasta Szczytno oraz Lipowa Góra Wschodnia, Zielonka i Lemany Gmina Szczytno

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Eugeniusza Worobiej, reprezentującego firmę NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. z siedzibą 10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39, działającego z upoważnienia i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 180/125 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia na terenie działki nr 442, w obrębie geodezyjnym 2 miasta Szczytno, na terenie działek nr 10/2, 10/60, 13/1, 14, 15/3, 16/2, 217/2 i 333/2 w obrębie geodezyjnym 3 miasta Szczytno, na terenie działek nr 142/1, 159/1, 184/4, 184/6, 187/4, 191, 192, 195, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 197, 198/1, 201 i 203/1 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno, na terenie działek nr 9/20, 22, 49, 181/56, 181/57, 181/58, 181/59, 181/60, 181/61, 181/62, 181/63, 181/65, 181/66, 181/69 i 182/57 w obrębie geodezyjnym Lemany, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 61/1, 61/2, 61/4, 68, 69, 148, 195/4, 195/5 i 3195/3 w obrębie geodezyjnym Zielonka, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.

 

            W związku z tym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona  możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia ( informacja w pok. Nr 105, Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,                        12-100 Szczytno ) w godz. 730 – 15 30, sprawę prowadzi Paweł Olesiński).

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.08.2031
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 sierpnia 2017 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 739
31 sierpnia 2017 14:55 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)