Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV oraz złączy kablowo pomiarowych w obrębach geodezyjnym Olszyny Gmina Szczytno

Nasz znak: RR-AB.6733.5.2017                                                           Szczytno, dnia 05.09.2017 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz..U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. ),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

że wydano decyzję celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 333, 381, 382/18, 382/19, 478, 479, 480/2, 480/3, 480/4, 480/5, 481/1, 482/2, 482/5, 482/6, 482/10, 482/11, 482/12, 482/13, 482/14, 482/16, 482/17, 482/18, 482/19, 482/21, 482/23, 482/24, 482/25, 482/28, 482/32, 482/33, 485/5, 501 i 508/5, w obrębie geodezyjnym Olszyny gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

          Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,                      ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.

            Od opisanej powyżej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania                                     do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno w terminie 14 dni od daty  wywieszenia powyższego obwieszczenia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.09.2017
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Krawczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2017 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 535
06 września 2017 12:49 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_5wydanie_dec.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2017 12:48 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)