Aktualności

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJW dniu 1 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). Wprowadza ona istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jedną z nich jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W związku z czym, Wójt ma obowiązek pobierania opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Zgodnie z art. 269 ustawy Prawo wodne opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, trwale związaną z gruntem, mającą wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Szczytno w terminie do 30.05.2018 r., dostarczając wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno oraz w BIP Gminy Szczytno, oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 104.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany jest do jej uiszczenia wpłatą na rachunek bankowy tut. Urzędu lub w kasie Urzędu Gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Według art. 273 ust. 1 w/w ustawy podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się odpowiednio do Wód Polskich albo właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odpowiedniej informacji.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Bałdyga
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2018 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1069
08 maja 2018 11:32 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [informacja_o_oplacie_za_zmniejszenie_naturalnej_retencji_terenowej_.p df] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2018 11:31 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)