Aktualności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


 

Na   podstawie   rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

1) administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Urząd Gminy Szczytno, adres: ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno (zwany dalej „Administratorem”)

2) kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora - jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych:

Kamil Maliszewski,  email: IODO@ug.szczytno.pl

(należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących działalności Administratora);

3)   powierzone nam dane   osobowe   są   przetwarzane   w  celu realizacji zadań publicznych i obowiązków ustawowych spoczywających na Administratorze, a także na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą  (m.in. wykonywanie innych zadań związanych w szczególności z działalnością promocyjną, integracyjną, konkursową Gminy Szczytno):

- od 25 maja 2018 r. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, a także w kwestiach w nim nieuregulowanych – na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych;

4) odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być, m.in.:  uprawniony, na podstawie przepisów prawa lub umowy podmiot przetwarzający, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa, a także inne statutowe jednostki organizacyjne Gminy Szczytno w zakresie wsparcia Urzędu w sferze promocji i informacji o jej działalności;

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6) dane osobowe przetwarzane w celach związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego będą usunięte w terminach przewidzianych w obowiązujących Administratora przepisach krajowych z zakresu archiwizacji.

7) Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą usuwane po ich wykorzystaniu (dane osobowe zamieszczone na podstawie zgody na stronach internetowych, portalach społecznościowych, w celach informacyjnych, promocyjnych, archiwalnych zostaną usunięte na żądanie osoby, której dotyczą).

8) W trakcie przetwarzania danych osobowych przez Administratora nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane osobowe dotyczą.

8) Osobom, których dane osobowe dotyczą  przysługuje prawo:

a)  dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,

b) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

c) prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO w przypadku, gdy dane są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,

d) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem  nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  Jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy (PUODO), ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.05.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamil Maliszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 08:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 2223
25 maja 2018 08:11 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)