Aktualności

Obwieszczenie Wójt Gminy Szczytno zawiadamia że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 273/2 i 274/7, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2017 r, poz 1073), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 273/2 i 274/7, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

 

 

 

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.11.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2018 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 322
14 listopada 2018 12:10 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [23.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2018 12:10 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)