Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak,, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Szczytno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego na terenie działki nr 19/11 obręb geodezyjny Prusowy Borek, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12 – 100 Szczytno

 

Nasz znak: RR-BA.6733.4.2019                                                                                                                                                                                                                                  Szczytno, dnia 28.02.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2018 r, poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Waldemara Matysiaka, reprezentującego firmę Projektowanie                  i Nadzór Branża Elektryczna Waldemar Matysiak, Nowe Gizewo 2E, 12-100 Szczytno, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego na terenie działki nr 19/11 obręb geodezyjny Prusowy Borek, gm. Szczytno.

 

            W związku z tym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona  możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia (informacja w pok. Nr 105, Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,                        12-100 Szczytno) w godz. 730 – 15 30, sprawę prowadzi Paweł Olesiński).

                                                                      

 

           

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu  Gminy Szczytno, w miejscowości, w której realizowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2019 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 46
28 lutego 2019 13:57 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika [4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lutego 2019 13:55 Marcin Gołąb - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)