Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wydaniu, na wniosek Pana A. Łaszuka reprezentującego firmą A+A Projekt arch. A. Łaszuk, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie dz. nr 19/3, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/25, 19/26, 19/27, 1

Znak sprawy: RR-AB.6733.1.2019                                           Szczytno, dnia 28 lutego 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wydaniu, na wniosek Pana Andrzeja Łaszuka reprezentującego firmą A+A Projekt arch. Anita Łaszuk, działającego z upoważnienia i na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV (linia kablowa nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe), na terenie działek nr 19/3, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/25, 19/26, 19/27, 19/31, 19/32, 23 i 79/2, w obrębie geodezyjnym Olszyny, gm. Szczytno.

            Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pok. nr 105 w godz. 7.30 – 15.30.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2019 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 50
01 marca 2019 14:13 Marcin Gołąb - Dodanie załącznika [1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2019 14:13 Marcin Gołąb - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)