Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt gminy Szczytno zawiadamia że wydano postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z wiatą w strefie dystrybutorów oraz warsztatu samochodowego ze stacją diagnostyczną, myjnią samochodową, lakiernią, usługami wulkanizacyjnymi, myjnią samochodową tradycyjną i sklepem motoryzacyjnym wraz z przebudową niezbędnych wewnętrznych urządzeń technicznych i instalacji

Urząd Gminy Szczytno

Ul. Łomżyńska 3

12-100 Szczytno

 

 

Nasz znak: RR-OP.6220.4.2018 Szczytno, z dnia 05.04.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Działają na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

Wójt Gminy Szczytno

podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stacji paliw z wiatą w strefie dystrybutorów oraz warsztatu samochodowego ze stacją diagnostyczną, myjnią samochodową, lakiernią, usługami wulkanizacyjnymi, myjnią samochodową tradycyjną i sklepem motoryzacyjnym wraz z przebudową niezbędnych wewnętrznych urządzeń technicznych i instalacji na terenie działki 63/14 w Lipowej Górze Zachodniej, gmina Szczytno” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Ostrołęce oraz przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia zostało wydane postanowienie znak: RR.OP.6220.4.2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.04.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Wojcieszek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2019 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 467
09 kwietnia 2019 10:04 (Maciej Połomski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2019 10:03 (Maciej Połomski) - Opublikowanie dokumentu.
09 kwietnia 2019 10:03 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.jpg] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)