Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, reprezentowanej przez Pana Kamila Kiryjewskiego, zam. Lemany 20Z, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr 32/57, 32/93 i 32/107, w obrębie geodezyjnym Romany, gm. Szczytno.

Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12 – 100 Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.6.2019 Szczytno, dnia 08 kwietnia 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, reprezentowanej przez Pana Kamila Kiryjewskiego, zam. Lemany 20Z, 12-100 Szczytno, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 32/57, 32/93 i 32/107, w obrębie geodezyjnym Romany, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest Gmina Szczytno.

W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia ( informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 730 – 15 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Szczytno, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Romany oraz na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2019 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 206
10 kwietnia 2019 10:45 (Monika Gasperska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 10:44 (Monika Gasperska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2019 10:35 (Monika Gasperska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)