Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.) Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200

Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12 – 100 Szczytno

 

Znak sprawy: RR-BA.6733.11.2019 Szczytno, dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Tomasza Kraweć, zam. ul. Smolki 17, 14-200 Iława, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działek nr 801/4, 830/9, 830/10, 840/8, 930, 930/2, 931, 933, 936/2, 937/3, 940/3, 940/4, 941/6, 941/9, 976/9, 987/2, 1000/21, 1020/2, 1020/5, 1020/6 i 1020/7, w obrębie geodezyjnym Siódmak, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A..

W związku z powyższym wyjaśniam, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia ( informacja w pok. nr 105, Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno w godz. 730 – 15 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Szczytno, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Siódmak oraz na stronie internetowej www.ug.szczytno.pl.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2019 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 229
18 kwietnia 2019 11:22 (Monika Gasperska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)