Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2018.1945), zawiadamiam, że decyzją z dnia 7 maja 2019r., znak: SKO.73.96.2019 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uchyliło decyzję nr 3/19 z dnia 25 stycznia 2019r., znak: RR-BA.6733.34.2016

Olsztyn, dnia 8 maja 2019r.

SKO.73.96.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2018.1945), zawiadamiam, że decyzją z dnia 7 maja 2019r., znak: SKO.73.96.2019 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w       Olsztynie   uchyliło  decyzję   nr 3/19 z dnia 25 stycznia 2019r., znak: RR-BA.6733.34.2016,

wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Szczytno przez Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki  Przestrzennej   i   Ochrony   Środowiska   w  Urzędzie  Gminy Szczytno

(w   przedmiocie   odmowy  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  stacji   bazowej  telefonii  komórkowej  sieci  P4 na działce nr 168 w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gmina Szczytno,  dla której inwestorem jest P4 sp. z o. o.) i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Jednocześnie   zawiadamiam  o  możliwości  zapoznania się z treścią wydanej przez

Kolegium  decyzji  i  dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno w godzinach

Pracy urzędu.

Po  upływie  14  dni  od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za

doręczoną. Dniem zamieszczenia obwieszczenia jest 15 maja 2019r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.05.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2019 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 362
15 maja 2019 08:38 (Maciej Połomski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 08:37 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2019 08:36 (Maciej Połomski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)