Aktualności

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Znak sprawy: RR-BA.6733.12.2017                                                                                                 Szczytno, dnia 06 czerwca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wydaniu, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, reprezentowanej przez p. Eugeniusza Worobieja NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. decyzji o ustaleniu lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 180/125 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia na terenie działki nr 442 w obrębie geodezyjnym 2 miasta Szczytno, na terenie działek nr 10/2, 10/60, 13/1, 14, 15/3, 16/2 217/2 i 333/2 w obrębie geodezyjnym 3 miasta Szczytno, na terenie działek nr 142/1, 159/1, 184/4, 184/6, 187/4, 191, 192, 195, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 197, 198/1, 201 i 203/1 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno, na terenie działek nr 9/20, 22, 49, 181/56, 181/57, 181/58, 181/59, 181/60, 181/61, 181/62, 181/63, 181/65, 181/66, 181/69, 182/65, 182/66, 182/67 i 182/68 w obrębie geodezyjnym Lemany, gm. Szczytno oraz na terenie działek nr 61/1, 61/2, 61/4, 68, 69, 148, 195/4, 195/5 i 3195/3 w obrębie geodezyjnym Zielonka, gm. Szczytno.

            Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pok. nr 105 w godz. 7.30 – 15.30.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06 czerwca 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2019 08:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 217
13 czerwca 2019 08:06 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [12_20190613060600.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 08:06 (Maciej Połomski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)