Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Roberta Dwurznika decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z jedną szafką kablowo-pomiarową na terenie działek nr 117/4, 117/10 i 117/11 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.15.2019                                            Szczytno, dnia 22 lipca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Roberta Dwurznika decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z jedną szafką kablowo-pomiarową na terenie działek nr 117/4, 117/10 i 117/11 w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia gm. Szczytno.

            Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pok. nr 105 w godz. 7.30 – 15.30.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.07.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2019 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Połomski
Ilość wyświetleń: 382
23 lipca 2019 14:44 (Maciej Połomski) - Dodanie załącznika [15_20190723093048.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 lipca 2019 14:44 (Maciej Połomski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)