Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 123/21, 125, 135/19, 136/3, 136/5, 136/6, 136/7, 136/9, 136/12, 136/13, 136/15, 136/17 i 136/20, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno

Znak sprawy: RR-AB.6733.20.                                                                 Szczytno, dnia 29 października 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S. A. Oddział w Olsztynie, reprezentowanej przez Eugeniusza Bednarza ARCHI-EL Grzegorz Bednarz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 123/21, 125, 135/19, 136/3, 136/5, 136/6, 136/7, 136/9, 136/12, 136/13, 136/15, 136/17 i 136/20, w obrębie geodezyjnym Rudka, gm. Szczytno.

            Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pok. nr 105 w godz. 7.30 – 15.30.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.10.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2019 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 168
04 listopada 2019 13:22 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [20.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 listopada 2019 13:17 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)