Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 144, obręb 0031 Wawrochy, gmina Szczytno

RR-OP.6220.8.2020                                                                 Szczytno, dnia  23 czerwca 2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno

 

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora –Pani Jolanty Moskal zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 144, obręb 0031 Wawrochy, gmina Szczytno.  

            Ponadto nadmieniam, że w dniu 23 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Szczytno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 144, obręb 0031 Wawrochy, gmina Szczytno należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postepowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia można w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.06.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2020 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 47
25 czerwca 2020 15:20 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_rrop622052020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2020 15:20 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)