Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szczytno zawiadamia o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowanej przez p. Rafała Chmielewskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi i pomiarowymi na terenie działek 113/30, 113/33, 113/37, 113/39, 113/41, 113/43, 113/45, 113/46, 113/47, 113/49, 113/50, 113/51, 113/52, 113/53 i 113/54, w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno.

Znak sprawy: RR-AB.6733.22.2020                                      Szczytno, dnia 22 czerwca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

 

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia

o wydaniu, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowanej przez p. Rafała Chmielewskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi i pomiarowymi na terenie działek 113/30, 113/33, 113/37, 113/39, 113/41, 113/43, 113/45, 113/46, 113/47, 113/49, 113/50, 113/51, 113/52, 113/53 i 113/54, w obrębie geodezyjnym Lipowa Góra Wschodnia, gm. Szczytno.

            Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pok. nr 105 w godz. 7.30 – 15.30.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Jarząbek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2020 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 44
29 czerwca 2020 12:34 (Monika Gasperska) - Dodanie załącznika [22_20200625071947.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2020 12:34 (Monika Gasperska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)