Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii SN 15 kV i wymianie istniejącego stanowiska SN 15 kV nr 02 z przesunięciem na granicę działki nr 77/32 na terenie działki nr 77/32, w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

Urząd Gminy Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12 – 100 Szczytno

 

Nasz znak:RR-BA.6733.8.2020                                                                                                                                                                                                                                   Szczytno, dnia 19.06.2020 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2020 r, poz 293), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

Wójt Gminy Szczytno

zawiadamia,

że wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii SN 15 kV i wymianie istniejącego stanowiska SN 15 kV nr 02                           z przesunięciem na granicę działki nr 77/32 na terenie działki nr 77/32, w obrębie geodezyjnym Nowe Gizewo, gm. Szczytno, dla której inwestorem jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział                        w Olsztynie.

 

            Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczytno, w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,       ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.

     

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                     w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.                                  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa                      do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.                           Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się                   prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna                i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty                  w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy,                  a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia                         o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

 

                                                                                             

                                                                                             

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paweł Olesiński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2020 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 47
29 czerwca 2020 12:42 (Monika Gasperska) - Dodanie załącznika [obw_8.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2020 12:42 (Monika Gasperska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)