Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno znak RR-OP.6220.11.2019 w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 187/177 w miejscowości Zielonka, gmina Szczytno

RR-OP.6220.11.2019                                                                                                        Szczytno, dnia 30 czerwca 2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

Wójt Gminy Szczytno


podaje do publicznej wiadomości, iż Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Olsztynie decyzją znak: SKO.60.20.2020 z dnia 5 czerwca 2020r. uchyliło w całości  decyzję z dnia 6 lutego 2020r., znak: RR -OP.6220.11.2019 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Decyzja znak: RR-OP.6220.11.2019  z dnia 6 lutego 2020r. dotyczyła inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 187/177 w miejscowości Zielonka, gmina Szczytno.

                W związku z powyższym Wójt Gminy Szczytno zawiadamia, iż prowadzi ponownie postępowanie administracyjne w wyżej wymienionej sprawie.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Szczytno przy ul. Łomżyńskiej 3 w Szczytnie w pokoju nr 104.

                Jednocześnie informuję, że zgodnie z Art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) strony posiadają prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, możliwość wglądu w akta sprawy, wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów.

                Po zebraniu całego materiału dowodowego i przeprowadzeniu postępowania zostanie w tej sprawie wydana odpowiednia decyzja.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.07.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2020 07:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 40
07 lipca 2020 07:51 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_rrop6220112019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2020 07:50 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)