Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczytno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji przejść szczelnych kanalizacyjnych wykonanych z żywic poliestrowych i włókna szklanego metodą laminowania na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczytno w Korpelach, na terenie działek ewidencyjnych 21/47, 21/48, 21/67, 21/51, 21/98, 21

 

 

 

RR-OP.6220.10.2020                                                                                                             Szczytno, dnia  9 lipca 2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 9, 10 i art. 49, art. 61 § 1 i 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),  w związku  z art. 33 ust. 2, art. 73 ust. 1, i art. 74 ust. 3 i 3a  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

Wójt Gminy Szczytno

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora –MIESZAŁA System Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji przejść szczelnych kanalizacyjnych wykonanych z żywic poliestrowych i włókna szklanego metodą laminowania na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczytno w Korpelach, na terenie działek ewidencyjnych 21/47, 21/48, 21/67, 21/51, 21/98, 21/50, 21/68, obręb Korpele,  gmina Szczytno.   

                Ponadto nadmieniam, że w dniu 9 lipca 2020 roku Wójt Gminy Szczytno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji przejść szczelnych kanalizacyjnych wykonanych z żywic poliestrowych i włókna szklanego metodą laminowania  na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczytno w Korpelach ,na terenie działek ewidencyjnych 21/47, 21/48, 21/67, 21/51, 21/98, 21/50, 21/68, obręb Korpele, gmina Szczytno należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Liczba stron  przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, iż na podstawie art. 10 § 1 K. p. a. mają Państwo jako strona możliwość wzięcia udziału w prowadzonym postepowaniu, w tym zapoznać się z materiałami oraz złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.07.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2020 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 46
09 lipca 2020 15:15 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_rrop6220102020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2020 15:14 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)