Aktualności

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 106, obręb Lipowiec, gmina Szczytno

RR-OP.6220.5.2020                                                                                                             Szczytno, dnia 27  lipca 2020r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

 

Wójt Gminy Szczytno

 

podaje do publicznej wiadomości, że w ramach postępowania prowadzonego, na wniosek inwestora Pana Dariusza Lisa, w sprawie wydania decyzji  środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 106, obręb  Lipowiec, gmina Szczytno  po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia,  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RR-OP.6220.5.2020, z dnia 27 lipca 2020r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (ul. Michała Kajki 10, 11-041 Olsztyn), za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno (ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno).

                Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego – stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczytno  i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczytno .

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego  zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

                Z treścią decyzji, a także dokumentacją sprawy, zainteresowane strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Szczytno, ul. Łomżyńskiej 3, 12-100 Szczytno, pok. 104, tel. 89 623 25 95, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.

Data publicznego ogłoszenia: 27 lipca 2020r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.07.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2020 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 67
27 lipca 2020 12:36 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_dec_rrop622052020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2020 12:35 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)