Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 WÓJTA GMINY SZCZYTNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 37/2018
WÓJTA GMINY SZCZYTNO
z dnia 21 marca 2018 r.


       w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2017 rok.
Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /
Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami / WÓJT GMINY SZCZYTNO z a r z ą d z a, co
następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczytno za 2017 rok
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szczytno,
4. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
§ 2. Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w § 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Szczytno
Sławomir Wojciechowski

 

 

Pełna treść zarządzenia dostępna w załączeniu.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.03.2018
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Godlewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2018 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 804
04 maja 2018 08:57 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [opinia_rio_w_sprawie_wydania_opinii_o_sprawozdaniu_za_wykonanie_budze tu_za_2017_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 maja 2018 12:44 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_372018_wojta_gminy_szczytno_z_dnia_21_marca_2018_r_w_s prawie_sprawozdania_rocznego_z_wykonania_budzetu_gminy_szczytno_za_201 7_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 maja 2018 12:40 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)