Nieruchomości

Wójt Gminy Szczytno Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości

RR.MK.6840.6.2019                                                                                                                                                        Szczytno, dnia 10.06.2019 r.

Wójt Gminy Szczytno

Na podstawie § 6 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań     na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości:

 

L.p.

 

 

Nr działki

 

Pow. w ha

 

Nr KW

 

Obręb

Cena wywoławcza

w zł

 

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Forma zbycia

 

 

Wadium

w zł

Termin zagospodarowania nieruchomości

1

115/24

0,0392

OL1S/00018545/7

Jęcznik

25.000,00

plus należny podatek VAT

2 ML – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej

własność

2.500,00

1 rok od dnia nabycia

2

115/25

0,0394

OL1S/00050900/0

Jęcznik

25.000,00

plus należny podatek VAT

2 ML – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej

własność

2.500,00

1 rok od dnia nabycia

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Stan zagospodarowania – działki niezabudowane.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

  1. Wpłata kwoty wadium w wyznaczonym terminie i okazanie dowodu wpłaty podczas przetargu.

Przetarg ustny nieograniczony, zostanie przeprowadzony w dniu 15-07-2019 r.  – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3,  12-100 Szczytno, godz. 1100

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu ustnym nieograniczonym zobowiązane są do

-         wpłacenia  w  terminie  do  dnia  10-07-2019 r.  wadium  w  kwocie podanej w powyższej tabeli. Wpłata wadium na konto: Bank  Spółdzielczy w  Szczytnie, nr konta 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005 – z dopiskiem: przetarg nieograniczony, Jęcznik działka nr: ……..

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu na dwie działki winny wpłacić wadium oddzielnie dla każdej działki.                 

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości  nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym terminie, wówczas odstępujemy od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca. Osobom, które przetargu  nie wygrają wadium zostanie zwrócone w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.

Wójt Gminy Szczytno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod nr telefonu: (089) 623-25-91.

 

 

 

Sporządził: Krzysztof Szydlik

Zatwierdził: Sławomir Wojciechowski – Wójt Gminy Szczytno

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Szydlik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 08:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gasperska
Ilość wyświetleń: 626
14 czerwca 2019 08:01 (Monika Gasperska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)