Stypendia Motywacyjne

KARTA INFORMACYJNA

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Gminy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

Wydanie z dnia 09.06.2020 r.

SYMBOL

NAZWA PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAWY

SO-O

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

  • Podstawa prawna: uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LIII/375/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Warmi. 2018 r. poz. 4451), rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.362.2018 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 18 października 2018 r. (Warmi. 2018 r. poz. 4451), uchwała Rady Gminy Szczytno Nr V/40/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. (Warmi. 2019 r. poz. 1218) - zmiana Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uchwała Rady Gminy Szczytno Nr XI/95/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany przyjętego Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Warmi. z 2019 r., poz. 4546)

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Załączniki:

1) dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia (dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia);

2) oświadczenie dla celów obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

II. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce należy składać w terminie do końca miesiąca lutego oraz w miesiącu czerwcu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury należy składać w miesiącu czerwcu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

III. MIEJSCE ZAŁATWIENIA WNIOSKÓW:

Urząd Gminy Szczytno

Referat Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu

ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, nr pokoju 301 lub bezpośrednio do biura obsługi interesanta

osoba do kontaktu: Kamila Komor, tel. (89) 623-25-96

 

 

IV. WNIOSKODAWCĄ MOŻE BYĆ:

1) Dyrektor szkoły.

2) Osoba reprezentująca stowarzyszenie (kluby), które prowadzi działalność statutową lub szkołę artystyczną, do której uczęszcza uczeń.

 

 

V. UWAGI I WYJAŚNIENIA:


Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 

§  1.  Celem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez udzielenie stypendium za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury lub w dziedzinie sportu.

§  2.  Ilekroć w programie jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową.

2) uczniu - należy przez to rozumieć uczennicę lub ucznia szkoły, w której pobiera naukę na terenie Gminy Szczytno albo realizuje obowiązek szkolny na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego i zamieszkuje na terenie Gminy Szczytno.

§  3. 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń po zakończeniu każdego okresu kształcenia - po wystawieniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) nie jest uczniem klasy I, II lub III szkoły podstawowej;

2) uzyskał średnią ocen wynoszącą minimum 5,40;

2.  Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane dwa razy w roku szkolnym w zależności od uzyskanych ocen z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej. Uczeń, który nie otrzymał stypendium za pierwszy okres kształcenia, może otrzymać stypendium za wyniki uzyskane w klasyfikacji rocznej.

3.  Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznawane jest jeden raz w roku szkolnym.

4.  Z pośród złożonych wniosków o przyznanie stypendium, o których mowa w ust. 3 w konkretnej dyscyplinie sportu zostanie wytypowany tylko jeden stypendysta, z zastrzeżeniem ust. 7.

5.  Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury przyznawane jest jeden raz w roku szkolnym.

6.  Spośród złożonych wniosków o przyznanie stypendium, o których mowa w ust. 5 w konkretnym obszarze twórczości artystycznej i upowszechniania kultury zostanie wytypowany tylko jeden stypendysta, z zastrzeżeniem ust. 7.

7.  Stypendium za wybitne osiągnięcia, o których mowa w ust. 3-6 otrzyma uczeń, którego osiągnięcia są udokumentowane od szczebla wojewódzkiego, a ponadto w przypadku uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej uzyskał minimum średnią ocen 4,00. Osiągnięcia uczniów będą brane pod uwagę wyłącznie z okresu roku szkolnego, w którym jest składany wniosek.

8.  Stypendium, o którym mowa w ust. 1, 3 i 5 uczeń może uzyskać we wszystkich obszarach w różnych wysokościach, w zależności od osiągnięć ucznia.

 

§  4. 1.  Stypendium dla szczególnie uzdolnionego ucznia może być przyznane na wniosek dyrektora szkoły.

2.  W przypadku stypendium, o którym mowa § 3 ust. 3 i 5 wnioskodawcą może być również stowarzyszenie (kluby), które prowadzi działalność statutową lub szkoła artystyczna, do której uczęszcza uczeń.

 

§  5. 1.  Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 należy składać w terminie do końca miesiąca lutego oraz w miesiącu czerwcu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.  Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 3 i 5 należy składać w miesiącu czerwcu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§  6.  Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy,

2) dane osobowe kandydata do uzyskania stypendium, w tym: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz dane personalne prawnych opiekunów,

3) dane dotyczące osiągnięć ucznia, uzasadniające przyznanie stypendium,

4) wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na upublicznienie wizerunku ucznia dla celów związanych z przyznaniem stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium,

5) dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia (dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia),

6) oświadczenia dla celów obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

§  7. 1.  Stypendium przyznaje Wójt Gminy Szczytno w formie świadczenia pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Szczytno w terminie do 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Wójt Gminy Szczytno przed przyznaniem stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1, 3 i 5 zasięga opinii Komisji Rady Gminy Szczytno ds. Oświaty, Kultury, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz ds. Kultury Fizycznej i Sportu.

3.  Wysokość stypendium uzależniona będzie od decyzji Wójta Gminy Szczytno, po uwzględnieniu liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków, skali osiągnięć uczniów oraz typu szkoły, do jakiej uczęszczają.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Promocji i Sportu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamila Komor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2017 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 2325
10 czerwca 2020 10:27 (Mariusz Drężek) - Dodanie załącznika [pit11_oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2020 10:27 (Mariusz Drężek) - Dodanie załącznika [pit11_oswiadczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2020 10:24 (Mariusz Drężek) - Dodanie załącznika [20200609_wniosek_o_stypendium_sportkultura.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)