Stypendia Motywacyjne

KARTA INFORMACYJNA

KARTA INFORMACYJNA


Urząd Gminy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

Wydanie z dnia 18.12.2018 r.

 

SYMBOL                                 NAZWA PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAWY

SO-O                                      Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży


 Podstawa prawna:

  1. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LIII/375/2018 z dnia 28 września 2018 r.(Warmi. 2018 poz. 4451);
  2. rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.362.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 października 2018 r. (Dz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 4452);
  3. zmiana Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uchwała Rady Gminy Szczytno Nr V/40/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. (Warmi. 2019 poz. 1218).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Załączniki:

1) dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia ( dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia)

2) oświadczenie dla celów obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

II. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1) Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce należy składać w terminie do końca miesiąca lutego oraz w miesiącu czerwcu w ciągu trzech dni po posiedzeniu rady pedagogicznej, na której zatwierdza się wyniki klasyfikacyjne.

2) Wnioski o przyznanie stypendium w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej i upowszechniania kultury należy składać w miesiącu czerwcu w ciągu trzech dni po posiedzeniu rady pedagogicznej, na której zatwierdza się wyniki klasyfikacyjne.

III. MIEJSCE ZAŁATWIENIA WNIOSKÓW:

Urząd Gminy Szczytno

Referat Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu

ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, nr pokoju 301 lub bezpośrednio do biura obsługi interesanta

osoba do kontaktu: Ewa Pieńkowska, tel. (89) 623-25-96

IV. WNIOSKODAWCĄ MOŻE BYĆ:

1) Dyrektor szkoły.

2) Osoba reprezentująca stowarzyszenie (kluby), które prowadzi działalność statutową lub szkołę artystyczną, do której uczęszcza uczeń.

V. UWAGI I WYJAŚNIENIA:

Celem Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez udzielenie stypendium za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury lub w dziedzinie sportu, zamieszkałych na terenie Gminy Szczytno.

Stypendium za wyniki w nauce mogą uzyskać uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych lub klas gimnazjum, które funkcjonują w roku szkolnym 2018/2019.

Kryteria przyznawania nagród:

1) za wyniki w nauce:

a) uczeń klasy IV - VIII szkoły podstawowej lub uczeń klasy II - III gimnazjum,

b) uzyskanie średniej ocen wynoszącą minimum 5,40.

2) w dziedzinie sportu może otrzymać uczeń po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym, który spełnił następujące warunki:

a) uzyskanie średniej ocen minimum 4,00,

b) w konkurencjach indywidualnych uzyskał: na szczeblu wojewódzkim - od pierwszego do trzeciego miejsca, na szczeblu ogólnopolskim - od pierwszego do dziesiątego miejsca, na szczeblu międzynarodowym - reprezentował Polskę, wygrywając eliminacje na niższym szczeblu,

c) w konkurencjach zespołowych organizowanych przez związki i kluby sportowe, stowarzyszenia oraz instytucje zdobyli medal w eliminacjach wojewódzkich w tych zawodach lub weszli do półfinałów w ogólnopolskich zawodach, przy czym nauczyciel lub trener zespołu może wskazać tylko dwóch uczniów wystawiając jednocześnie opinię potwierdzającą jego sukcesy,

3) w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury może otrzymać uczeń, który spełnił warunki:

a) uzyskanie średniej ocen minimum 4,00,

b) uzyskanie czołowego miejsca ( od pierwszego do trzeciego) w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, po zakwalifikowaniu się w wyniku eliminacji powiatowych lub okręgowych, lub uzyskał indywidualnie wybitne osiągnięcia między innymi takie jak własne publikacje, wystawy, współpraca z instytucjami naukowymi.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

a) dane wnioskodawcy,

b) dane osobowe kandydata do uzyskania stypendium, w tym: imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz dane personalne prawnych opiekunów,

c) dane dotyczące osiągnięć ucznia, uzasadniające przyznanie stypendium,

d) wyrażenie zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na upublicznienie wizerunku ucznia dla celów związanych z przyznaniem stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania,

e) dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia (dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia),

f) oświadczenia dla celów obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Promocji i Sportu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2017 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 1101
10 czerwca 2019 12:10 Mariusz Drężek - Usunięcie załącznika [20181218_wniosek_o_stypendium_naukowe.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2019 12:10 Mariusz Drężek - Usunięcie załącznika [20181218_wniosek_o_stypendium_sportkultura.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2019 12:07 Mariusz Drężek - Usunięcie załącznika [20181218_tekst_ujednolicony__programu_lpweudim.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)