Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego 2018

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).


Dokumenty do pobrania dostępne poniżej:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.09.2017r.
Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Promocji i Sportu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2017 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 447
19 marca 2019 07:42 (Marcin Gołąb) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2018 13:46 (Marcin Gołąb) - Usunięcie załącznika [2017oswiadczenieopomocydeminimis13388.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2018 13:46 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [2018_oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)