Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli

NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGOPodstawa prawna: ustawa z dnia 21 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Załączniki:

• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - poświadczone kopie;

• akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - poświadczona kopia;

• zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o:a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywaniu stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.II. OPŁATY:

Nie podlega opłacieIII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:• nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,

• nauczyciele, który złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Rekreacji, ul. Łomżyńska 3.

pokój nr 303, tel. 89 623 25 96, e-mail: turystyka@ug.szczytno.plV. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od wydanej decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczytno od dnia doręczenia decyzji.VI. UWAGI:

Wójt Gminy Szczytno wydaje decyzje w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczytno.Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.06.2017
Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Promocji i Sportu
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Drężek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2017 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 445
07 listopada 2017 11:21 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)