Realizacja Programów w ramach konkursu RPWM.02.01.00-28

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Realizacja Programów „Wszyscy się bawimy – razem się uczymy!” oraz „Przedszkole równych szans”

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1146 ze zm.) Gmina Szczytno podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 1 grudnia 2018 roku przystąpiła do realizacji następujących...