Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENU POD WYŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ PIWA I POTRAW Z GRILLA PODCZAS DOŻYNEK GMINNYCH W OLSZYNACH W DNIU 18 SIERPNIA 2019 R.

 

 

 1. Wydzierżawiający:
Gmina Szczytno, uL. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, tel.: 089 623 25 80, e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl

2. ZAKRES OBSŁUGI:

Wyłoniony w konkursie Dzierżawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi DOŻYNEK GMINNYCH  w dniu 18 sierpnia 2018 r., od godz. 14.00 do godz.23.45, na wskazanej części  placu dożynkowego (działka o nr ewidencyjnym 420, obręb ewidencyjny Olszyny)
 w miejscowości Olszyny, gmina Szczytno.

W zakres obsługi wchodzi:
1)  Sprzedaż na zasadzie wyłączności piwa w kubkach plastikowych - po uprzednim uzyskaniu przewidzianego prawem zezwolenia w Urzędzie Gminy Szczytno,
2)  przygotowanie i sprzedaż na zasadzie wyłączności potraw z grilla (kiełbaski, szaszłyki, karkówka, itp.),
3) przygotowanie i sprzedaż innych produktów gastronomicznych i napojów – bez wyłączności,
5)  zabezpieczenie co najmniej 100 miejsc siedzących pod parasolami.

Na sprzedaż produktów, o których mowa w pkt. 1 - 2 wyłoniony w konkursie Dzierżawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Wyłączność nie obejmuje produktów spożywczych i  przemysłowych sprzedawanych przez:
-  znajdujące się w miejscowości Olszyny (poza terenem imprezy) 2 sklepy spożywcze (oddalone ok. 350 i ok. 450 m od miejsca imprezy)
- znajdujące się na imprezie stoiska promocyjne sołectw,
- znajdujące się na terenie imprezy stoiska z produktami regionalnymi,
- znajdujące się na terenie imprezy stoiska gastronomiczne nie objęte zakresem wyłączności.

Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Dzierżawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE FORMALNYM

 Oferent musi wykazać się referencjami z co najmniej dwóch imprez o podobnym charakterze
i zasięgu. Referencje stanowią załącznik do oferty.

Oferta cenowa nie może być niższa niż 5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

4. PROCEDURA

4.1 Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.

4.2 Kryteria oceny ofert – najwyższa cena (czynsz dzierżawny).

 

4.3 Informacje administracyjne

Termin i miejsce składania ofert – do dnia 15 lipca 2019 r., do godz. 11:00 – na adres: Urząd Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno.

Termin i miejsce otwarcia ofert – Organizator konkursu dokona publicznego otwarcia ofert  w obecności przedstawicieli oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu 15 lipca 2019 r., o godz. 11:15 w pokoju 107 Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3.

Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi być złożona Wydzierżawiającemu w zaklejonym opakowaniu opisanym na zewnętrznej stronie w następujący sposób:

„Oferta –dzierżawa terenu pod wyłączną sprzedaż piwa i potraw z grilla podczas  Dożynek Gminnych – Olszyny 2019”

Oferta powinna zawierać następujące  informacje:  nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu oferenta, nr rachunku bankowego.

Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta na zewnętrz.

Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, każda ponumerowana strona oferty musi być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty.

 6. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1) wypełniony Formularz oferty,

 2) parafowany projekt umowy,

3) informacja o wymaganiach technicznych (przyłącza mediów, wymagana powierzchnia: długość x szerokość) niezbędna do realizacji założonego przez zamawiającego przedmiotu umowy.

 5.    PLANOWANY TRERMIN ZAWARCIA UMOWY

 Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w konkursie do dnia 25 lipiec 2019 roku.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.07.2019
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamil Maliszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2019 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Gołąb
Ilość wyświetleń: 3125
09 lipca 2019 10:57 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [zal1formularz_ofertypiwo2018.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2019 10:57 (Marcin Gołąb) - Dodanie załącznika [zal_2wzor_umowypiwo2019.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2019 10:56 (Marcin Gołąb) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)