Przetargi

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017r

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3/lista/przeargi


Ogłoszenie nr 364133 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Szczytno: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017r

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szczytno, krajowy numer identyfikacyjny 54376900000, ul. ul. Łomżyńska  3, 12100   Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6232580, 6232584, e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl, faks 896 232 592.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3/lista/przeargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3/lista/przeargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3/lista/przeargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w wersji papierowej do siedziby zamawiającego
Adres:
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno pok. nr 206


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017r
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres Usług w poszczególnych częściach (rejonach) obejmuje: a) Odśnieżanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości w następujących miejscowościach: Rejon nr 1 wchodzą sołectwa: Dębówko (miejscowości: Dębówko, Kobyłocha, Ulążki), Jęcznik (miejscowości: Jęcznik, Piece, Sasek), Sędańsk (miejscowości: Sędańsk, Sawica, Janowo), Trelkowo (miejscowości: Trelkowo, Trelkówko) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 35 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 350 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz. Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniach: - m. Trelkowo – droga wewnętrzna długość około 1000 m. Rejon nr 2 wchodzą sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia (miejscowości: Lipowa Góra Wschodnia), Lemany (miejscowości: Lemany), Romany (miejscowości: Romany, Kaspry, Ochódno), Zielonka (miejscowości: Zielonka, Wałpusz), Stare Kiejkuty (miejscowości: Stare Kiejkuty), Marksewo (miejscowości: Marksewo) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 35 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 370 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 40 godz. Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniach: - 196020N Lipowa Góra Wschodnia długość 2130 m. - 196018N Romany - Lemany droga publiczna długość 2942 m. - 196019N Wałpusz – DK 58 droga publiczna długość 1750 m. - 196017N Zielonka – Romany (wieś droga asfaltowa) długość około 1900 m. - m. Romany droga wewnętrzna długość około 800 m. - m. Stare Kiejkuty – Jednostka Wojskowa droga wewnętrzna długość około 500 m. Rejon nr 3 wchodzą sołectwa: Siódmak (miejscowości: Siódmak, Wólka Szczycieńska), Sasek Wielki (miejscowości: Sasek Wielki), Sasek Mały (miejscowości: Sasek Mały), Szymany (miejscowości: Szymany, Nowe Dłutówko), Nowiny (miejscowości: Nowiny), Czarkowy Grąd (miejscowości: Czarkowy Grąd), Małdaniec (miejscowości: Małdaniec, Lipnik), Lipowa Góra Zachodnia (miejscowość Lipowa Góra Zachodnia), Korpele (miejscowość Korpele) - całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 38,7 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 360 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 70 godz. Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu: - 196010N Dr. Pow. Nr 1484N – Nowiny długość około 1750 m. - 196025N Szymany – Ciemna Dabrowa długość około 500 m. - 196005N Szczytno - Śędańsk, droga gminna długość około 1700 m. - droga wewnętrzna w msc. Korpele – 300 m. - Rejon nr 4 wchodzą sołectwa: Olszyny (miejscowości: Olszyny, Wikno), Płozy (miejscowości: Płozy, Młyńsko), Rudka (miejscowości: Rudka), Prusowy Borek (miejscowości: Prusowy Borek), Wawrochy (miejscowości: Wawrochy), Niedźwiedzie (miejscowości: Niedźwiedzie) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 30 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 350 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 30 godz. Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu: - 196030N Olszyny-Wawrochy droga publiczna długość 3717 m. - m. Rudka drogi wewnętrzne długość około 3000 m. - 196026N Płozy-Rudka droga publiczna długość 1973 m. - 196031N Wawrochy – Niedźwiedzie droga publiczna długość 3070 m. - m. Olszyny drogi wewnętrzne długość około 500 m. Rejon nr 5 wchodzą sołectwa: Piecuchy (miejscowości: Piecuchy), Wały (miejscowości: Wały, Żytkowizna), Lipowiec (miejscowości: Lipowiec, Lipowiec Mały), Gawrzyjałki (miejscowości: Gawrzyjałki, Pużary) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 40 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 370 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 40 godz. Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu: - 196029N Wały-Piecuchy droga publiczna długość około 4000 m. - 196037N Lipowiec - Lipowiec Mały droga publiczna długość 2450 m. - 196036N Lipowiec - Radostowo droga publiczna długość około 2.550 m. - m. Lipowiec droga gminna długość około 1.250 + 150 = 1.400 m. - m. Lipowiec droga wewnętrzna długość około 1700 m.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 31/12/2016 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada sprzętu w ilościach: 1. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości jednego rejonu: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 3 szt. i rozrzutnikiem do miesz. piask.-solnej - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 1, 2. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości dwóch rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 5 szt. i rozrzutnikiem do miesz. piask.-solnej, - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 1, 3. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości trzech rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 7 szt. i 2 szt. rozrzutnika do miesz. piask.-solnej, - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 2 4. Oferta na odśnieżanie i likwidację śliskości czterech rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 10 szt. i 3 szt. rozrzutnika do miesz. piask.-solnej, - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 2 5. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości pięciu rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 12 szt. i 3 szt. rozrzutnika do miesz. piask.-solnej - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a/ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w ilościach: 1. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości jednego rejonu: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 3 szt. i rozrzutnikiem do miesz. piask.-solnej - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 1, 2. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości dwóch rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 5 szt. i rozrzutnikiem do miesz. piask.-solnej, - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 1, 3. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości trzech rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 7 szt. i 2 szt. rozrzutnika do miesz. piask.-solnej, - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 2 4. Oferta na odśnieżanie i likwidację śliskości czterech rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 10 szt. i 3 szt. rozrzutnika do miesz. piask.-solnej, - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 2 5. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości pięciu rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 12 szt. i 3 szt. rozrzutnika do miesz. piask.-solnej - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin płatności

20

Czas reakcji podjęcia działań związanych z odśnieżaniem bądź likwidacja śliskości

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/12/2016, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017r

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rejon nr 1 wchodzą sołectwa: Dębówko (miejscowości: Dębówko, Kobyłocha, Ulążki), Jęcznik (miejscowości: Jęcznik, Piece, Sasek), Sędańsk (miejscowości: Sędańsk, Sawica, Janowo), Trelkowo (miejscowości: Trelkowo, Trelkówko) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 35 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 350 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz. Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniach: - m. Trelkowo – droga wewnętrzna długość około 1000 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin płatności

20

czas reakcji na rozpoczęcie odśnieżania bąź likwidację śliskości

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Zimowe utrzymaie dróg na terenie gminy zczytno w 2017r

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Rejon nr 2 wchodzą sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia (miejscowości: Lipowa Góra Wschodnia), Lemany (miejscowości: Lemany), Romany (miejscowości: Romany, Kaspry, Ochódno), Zielonka (miejscowości: Zielonka, Wałpusz), Stare Kiejkuty (miejscowości: Stare Kiejkuty), Marksewo (miejscowości: Marksewo) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 35 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 370 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 40 godz. - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniach: - 196020N Lipowa Góra Wschodnia długość 2130 m. - 196018N Romany - Lemany droga publiczna długość 2942 m. - 196019N Wałpusz – DK 58 droga publiczna długość 1750 m. - 196017N Zielonka – Romany (wieś droga asfaltowa) długość około 1900 m. - m. Romany droga wewnętrzna długość około 800 m. - m. Stare Kiejkuty – Jednostka Wojskowa droga wewnętrzna długość około 500 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności

20

czas reakcji na rozpoczęcie odśnieżania bądź likwidację śliskości

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na tertenie gminy Szczytno w 2017r

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Rejon nr 3 wchodzą sołectwa: Siódmak (miejscowości: Siódmak, Wólka Szczycieńska), Sasek Wielki (miejscowości: Sasek Wielki), Sasek Mały (miejscowości: Sasek Mały), Szymany (miejscowości: Szymany, Nowe Dłutówko), Nowiny (miejscowości: Nowiny), Czarkowy Grąd (miejscowości: Czarkowy Grąd), Małdaniec (miejscowości: Małdaniec, Lipnik), Lipowa Góra Zachodnia (miejscowość Lipowa Góra Zachodnia), Korpele (miejscowość Korpele) - całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 38,7 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 360 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 70 godz. - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu: - 196010N Dr. Pow. Nr 1484N – Nowiny długość około 1750 m. - 196025N Szymany – Ciemna Dabrowa długość około 500 m. - 196005N Szczytno - Śędańsk, droga gminna długość około 1700 m. - droga wewnętrzna w msc. Korpele – 300 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności

20

czas reakcji a rozpoczęcie odśnieżąnia bądź likwidacja śliskości

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 201t r

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Rejon nr 4 wchodzą sołectwa: Olszyny (miejscowości: Olszyny, Wikno), Płozy (miejscowości: Płozy, Młyńsko), Rudka (miejscowości: Rudka), Prusowy Borek (miejscowości: Prusowy Borek), Wawrochy (miejscowości: Wawrochy), Niedźwiedzie (miejscowości: Niedźwiedzie) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 30 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 350 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 30 godz. - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu: - 196030N Olszyny-Wawrochy droga publiczna długość 3717 m. - m. Rudka drogi wewnętrzne długość około 3000 m. - 196026N Płozy-Rudka droga publiczna długość 1973 m. - 196031N Wawrochy – Niedźwiedzie droga publiczna długość 3070 m. - m. Olszyny drogi wewnętrzne długość około 500 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności

20

Czas reakcji na rozpoczęcie odśieżania bądź likwidację śliskości

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017re

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Rejon nr 5 wchodzą sołectwa: Piecuchy (miejscowości: Piecuchy), Wały (miejscowości: Wały, Żytkowizna), Lipowiec (miejscowości: Lipowiec, Lipowiec Mały), Gawrzyjałki (miejscowości: Gawrzyjałki, Pużary) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 40 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 370 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 40 godz. - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu: - 196029N Wały-Piecuchy droga publiczna długość około 4000 m. - 196037N Lipowiec - Lipowiec Mały droga publiczna długość 2450 m. - 196036N Lipowiec - Radostowo droga publiczna długość około 2.550 m. - m. Lipowiec droga gminna długość około 1.250 + 150 = 1.400 m. - m. Lipowiec droga wewnętrzna długość około 1700 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności

20

czas reakcji na rozpoczęcie odśnieżania bądź likwidację śliskości

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Początek formularza

.

   

Dół formularza

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3/lista/przeargi


Ogłoszenie nr 364133 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Szczytno: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017r

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szczytno, krajowy numer identyfikacyjny 54376900000, ul. ul. Łomżyńska  3, 12100   Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6232580, 6232584, e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl, faks 896 232 592.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3/lista/przeargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3/lista/przeargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3/lista/przeargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w wersji papierowej do siedziby zamawiającego
Adres:
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno pok. nr 206


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017r
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres Usług w poszczególnych częściach (rejonach) obejmuje: a) Odśnieżanie dróg gminnych polegające na odśnieżaniu i likwidacji śliskości w następujących miejscowościach: Rejon nr 1 wchodzą sołectwa: Dębówko (miejscowości: Dębówko, Kobyłocha, Ulążki), Jęcznik (miejscowości: Jęcznik, Piece, Sasek), Sędańsk (miejscowości: Sędańsk, Sawica, Janowo), Trelkowo (miejscowości: Trelkowo, Trelkówko) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 35 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 350 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz. Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniach: - m. Trelkowo – droga wewnętrzna długość około 1000 m. Rejon nr 2 wchodzą sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia (miejscowości: Lipowa Góra Wschodnia), Lemany (miejscowości: Lemany), Romany (miejscowości: Romany, Kaspry, Ochódno), Zielonka (miejscowości: Zielonka, Wałpusz), Stare Kiejkuty (miejscowości: Stare Kiejkuty), Marksewo (miejscowości: Marksewo) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 35 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 370 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 40 godz. Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniach: - 196020N Lipowa Góra Wschodnia długość 2130 m. - 196018N Romany - Lemany droga publiczna długość 2942 m. - 196019N Wałpusz – DK 58 droga publiczna długość 1750 m. - 196017N Zielonka – Romany (wieś droga asfaltowa) długość około 1900 m. - m. Romany droga wewnętrzna długość około 800 m. - m. Stare Kiejkuty – Jednostka Wojskowa droga wewnętrzna długość około 500 m. Rejon nr 3 wchodzą sołectwa: Siódmak (miejscowości: Siódmak, Wólka Szczycieńska), Sasek Wielki (miejscowości: Sasek Wielki), Sasek Mały (miejscowości: Sasek Mały), Szymany (miejscowości: Szymany, Nowe Dłutówko), Nowiny (miejscowości: Nowiny), Czarkowy Grąd (miejscowości: Czarkowy Grąd), Małdaniec (miejscowości: Małdaniec, Lipnik), Lipowa Góra Zachodnia (miejscowość Lipowa Góra Zachodnia), Korpele (miejscowość Korpele) - całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 38,7 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 360 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 70 godz. Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu: - 196010N Dr. Pow. Nr 1484N – Nowiny długość około 1750 m. - 196025N Szymany – Ciemna Dabrowa długość około 500 m. - 196005N Szczytno - Śędańsk, droga gminna długość około 1700 m. - droga wewnętrzna w msc. Korpele – 300 m. - Rejon nr 4 wchodzą sołectwa: Olszyny (miejscowości: Olszyny, Wikno), Płozy (miejscowości: Płozy, Młyńsko), Rudka (miejscowości: Rudka), Prusowy Borek (miejscowości: Prusowy Borek), Wawrochy (miejscowości: Wawrochy), Niedźwiedzie (miejscowości: Niedźwiedzie) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 30 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 350 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 30 godz. Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu: - 196030N Olszyny-Wawrochy droga publiczna długość 3717 m. - m. Rudka drogi wewnętrzne długość około 3000 m. - 196026N Płozy-Rudka droga publiczna długość 1973 m. - 196031N Wawrochy – Niedźwiedzie droga publiczna długość 3070 m. - m. Olszyny drogi wewnętrzne długość około 500 m. Rejon nr 5 wchodzą sołectwa: Piecuchy (miejscowości: Piecuchy), Wały (miejscowości: Wały, Żytkowizna), Lipowiec (miejscowości: Lipowiec, Lipowiec Mały), Gawrzyjałki (miejscowości: Gawrzyjałki, Pużary) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 40 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 370 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 40 godz. Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu: - 196029N Wały-Piecuchy droga publiczna długość około 4000 m. - 196037N Lipowiec - Lipowiec Mały droga publiczna długość 2450 m. - 196036N Lipowiec - Radostowo droga publiczna długość około 2.550 m. - m. Lipowiec droga gminna długość około 1.250 + 150 = 1.400 m. - m. Lipowiec droga wewnętrzna długość około 1700 m.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 31/12/2016 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada sprzętu w ilościach: 1. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości jednego rejonu: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 3 szt. i rozrzutnikiem do miesz. piask.-solnej - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 1, 2. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości dwóch rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 5 szt. i rozrzutnikiem do miesz. piask.-solnej, - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 1, 3. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości trzech rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 7 szt. i 2 szt. rozrzutnika do miesz. piask.-solnej, - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 2 4. Oferta na odśnieżanie i likwidację śliskości czterech rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 10 szt. i 3 szt. rozrzutnika do miesz. piask.-solnej, - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 2 5. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości pięciu rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 12 szt. i 3 szt. rozrzutnika do miesz. piask.-solnej - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a/ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w ilościach: 1. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości jednego rejonu: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 3 szt. i rozrzutnikiem do miesz. piask.-solnej - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 1, 2. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości dwóch rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 5 szt. i rozrzutnikiem do miesz. piask.-solnej, - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 1, 3. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości trzech rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 7 szt. i 2 szt. rozrzutnika do miesz. piask.-solnej, - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 2 4. Oferta na odśnieżanie i likwidację śliskości czterech rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 10 szt. i 3 szt. rozrzutnika do miesz. piask.-solnej, - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 2 5. Oferta na odśnieżenie i likwidację śliskości pięciu rejonów: - ciągnik z pługiem śnieżnym lub włóką – 12 szt. i 3 szt. rozrzutnika do miesz. piask.-solnej - koparko – ładowarka lub ciągnik z ładowaczem czołowym – sztuk 3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin płatności

20

Czas reakcji podjęcia działań związanych z odśnieżaniem bądź likwidacja śliskości

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/12/2016, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017r

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rejon nr 1 wchodzą sołectwa: Dębówko (miejscowości: Dębówko, Kobyłocha, Ulążki), Jęcznik (miejscowości: Jęcznik, Piece, Sasek), Sędańsk (miejscowości: Sędańsk, Sawica, Janowo), Trelkowo (miejscowości: Trelkowo, Trelkówko) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 35 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 350 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 20 godz. Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniach: - m. Trelkowo – droga wewnętrzna długość około 1000 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Termin płatności

20

czas reakcji na rozpoczęcie odśnieżania bąź likwidację śliskości

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Zimowe utrzymaie dróg na terenie gminy zczytno w 2017r

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Rejon nr 2 wchodzą sołectwa: Lipowa Góra Wschodnia (miejscowości: Lipowa Góra Wschodnia), Lemany (miejscowości: Lemany), Romany (miejscowości: Romany, Kaspry, Ochódno), Zielonka (miejscowości: Zielonka, Wałpusz), Stare Kiejkuty (miejscowości: Stare Kiejkuty), Marksewo (miejscowości: Marksewo) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 35 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 370 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 40 godz. - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniach: - 196020N Lipowa Góra Wschodnia długość 2130 m. - 196018N Romany - Lemany droga publiczna długość 2942 m. - 196019N Wałpusz – DK 58 droga publiczna długość 1750 m. - 196017N Zielonka – Romany (wieś droga asfaltowa) długość około 1900 m. - m. Romany droga wewnętrzna długość około 800 m. - m. Stare Kiejkuty – Jednostka Wojskowa droga wewnętrzna długość około 500 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności

20

czas reakcji na rozpoczęcie odśnieżania bądź likwidację śliskości

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na tertenie gminy Szczytno w 2017r

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Rejon nr 3 wchodzą sołectwa: Siódmak (miejscowości: Siódmak, Wólka Szczycieńska), Sasek Wielki (miejscowości: Sasek Wielki), Sasek Mały (miejscowości: Sasek Mały), Szymany (miejscowości: Szymany, Nowe Dłutówko), Nowiny (miejscowości: Nowiny), Czarkowy Grąd (miejscowości: Czarkowy Grąd), Małdaniec (miejscowości: Małdaniec, Lipnik), Lipowa Góra Zachodnia (miejscowość Lipowa Góra Zachodnia), Korpele (miejscowość Korpele) - całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 38,7 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 360 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 70 godz. - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu: - 196010N Dr. Pow. Nr 1484N – Nowiny długość około 1750 m. - 196025N Szymany – Ciemna Dabrowa długość około 500 m. - 196005N Szczytno - Śędańsk, droga gminna długość około 1700 m. - droga wewnętrzna w msc. Korpele – 300 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności

20

czas reakcji a rozpoczęcie odśnieżąnia bądź likwidacja śliskości

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 201t r

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Rejon nr 4 wchodzą sołectwa: Olszyny (miejscowości: Olszyny, Wikno), Płozy (miejscowości: Płozy, Młyńsko), Rudka (miejscowości: Rudka), Prusowy Borek (miejscowości: Prusowy Borek), Wawrochy (miejscowości: Wawrochy), Niedźwiedzie (miejscowości: Niedźwiedzie) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 30 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 350 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 30 godz. - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu: - 196030N Olszyny-Wawrochy droga publiczna długość 3717 m. - m. Rudka drogi wewnętrzne długość około 3000 m. - 196026N Płozy-Rudka droga publiczna długość 1973 m. - 196031N Wawrochy – Niedźwiedzie droga publiczna długość 3070 m. - m. Olszyny drogi wewnętrzne długość około 500 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności

20

Czas reakcji na rozpoczęcie odśieżania bądź likwidację śliskości

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Szczytno w 2017re

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Rejon nr 5 wchodzą sołectwa: Piecuchy (miejscowości: Piecuchy), Wały (miejscowości: Wały, Żytkowizna), Lipowiec (miejscowości: Lipowiec, Lipowiec Mały), Gawrzyjałki (miejscowości: Gawrzyjałki, Pużary) – całkowita długość dróg do odśnieżania na całej szerokości drogi wynosi około 40 km; przewidywana ilość godzin odśnieżania – do 370 godz.; przewidywana ilość godzin do likwidacji śliskości – do 40 godz. - Likwidacja śliskości na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej o n/w oznaczeniu: - 196029N Wały-Piecuchy droga publiczna długość około 4000 m. - 196037N Lipowiec - Lipowiec Mały droga publiczna długość 2450 m. - 196036N Lipowiec - Radostowo droga publiczna długość około 2.550 m. - m. Lipowiec droga gminna długość około 1.250 + 150 = 1.400 m. - m. Lipowiec droga wewnętrzna długość około 1700 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności

20

czas reakcji na rozpoczęcie odśnieżania bądź likwidację śliskości

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Początek formularza

.

   

Dół formularza

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.12.2016r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Michalecki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2016 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Michalecki
Ilość wyświetleń: 506
27 grudnia 2016 13:53 (Zbigniew Michalecki) - Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2016 10:18 (Zbigniew Michalecki) - Dodanie załącznika [protokol_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2016 09:35 (Zbigniew Michalecki) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)