Przetargi

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno

Ogłoszenie nr 637242-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.

Urząd Gminy Szczytno: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku, Kamionek 25, 12-100 Szczytno, NIP: 7451833875, Regon 280560934; (osoba do kontaktu: Sebastian Imielski, tel. 89 62 32 401)

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach, Szymany 21, 12-100 Szczytno, NIP: 7451811230, Regon 519460263 (osoba do kontaktu: Sebastian Imielski, tel. 89 62 32 401)

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Lipowcu, Lipowiec 48, 12-100 Szczytno, NIP: 7451811230, Regon 519564962 (osoba do kontaktu: Sebastian Imielski, tel. 89 62 32 401)

Gminne Przedszkole w Nowinach, Nowiny 30, 12-100 Szczytno, NIP: 7451811230, Regon 511350204 (osoba do kontaktu: Sebastian Imielski, tel. 89 62 32 401)

Gminne Przedszkole w Lipowcu "Jasia i Małgosi", Lipowiec 15, 12-100 Szczytno, NIP: 7451811230, Regon 511350180 (osoba do kontaktu: Sebastian Imielski, tel. 89 62 32 401)

Gminne Przedszkole w Lipowcu "Jasia i Małgosi", Kamionek 1, 12-100 Szczytno, NIP: 7451811230, Regon 511350180 (osoba do kontaktu: Sebastian Imielski, tel. 89 62 32 401)

Szkoła Podstawowa w Rudce, Rudka 10, 12-100 Szczytno, NIP: 7451811230, Regon 001209452 (osoba do kontaktu: Sebastian Imielski, tel. 89 62 32 401)

Szkoła Podstawowa w Olszynach, Olszyny 30, 12-100 Szczytno, NIP: 7451811230, Regon 519473426 (osoba do kontaktu: Sebastian Imielski, tel. 89 62 32 401)

Szkoła Podstawowa w Wawrochach, Wawrochy 12, 12-100 Szczytno, NIP: 7451811230, Regon 001209475 (osoba do kontaktu: Sebastian Imielski, tel. 89 62 32 401)

Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, Tel. 089 623 2580, fax. 089 623 2592, e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl, www.ug.szczytno.pl, NIP: 7451811230, Regon 510743261 (osoba do kontaktu: Sebastian Imielski, tel. 89 62 32 401)


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szczytno, krajowy numer identyfikacyjny 54376900000, ul. Łomżyńska  3 , 12-100   Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6232580, 6232584, , e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl, , faks 896 232 592.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Postępowanie przeprowadza zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Szczytno nr 153/2018 z dnia 16.10.2018 r. - Urząd Gminy Szczytno, na rzecz pozostałych zamawiających (podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania). Pozostali zamawiający odpowiadają za szacowanie wartości zamówienia w odniesieniu do zakresu zamówienia ich dotyczącego. Zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających przez Wójta Gminy Szczytno.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno: 1) CZĘŚĆ I: - oświetlenie uliczne a. strefa całodobowa ok. 782 200 kWh - remizy OSP a. strefa całodobowa ok. 60 000 kWh - świetlice wiejskie, ścieżka rowerowa, kompleksy sportowe a. strefa całodobowa ok. 248 400 kWh - budynek Urzędu Gminy Szczytno a. strefa całodobowa ok. 52 000 kWh Łącznie część I: 1 142 955 kWh Wykonawca jest zobowiązany do odrębnego rozliczania punktów poboru energii elektrycznej dla każdej z niżej wymienionych grup obiektów (opisanych szczegółowo w zał. nr 1 do SIWZ): 1) oddzielnie dla oświetlenia ulicznego, 2) oddzielnie dla remiz OSP, 3) oddzielnie dla budynku Urzędu Gminy Szczytno, 4) oddzielnie dla świetlic wiejskich, ścieżki rowerowej i kompleksów sportowych. 2) CZĘŚĆ II: - obiekty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku a. strefa całodobowa ok. 281 900 kWh Płatności będą dokonywane bezpośrednio przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku na podstawie faktur VAT otrzymanych od Wykonawcy. 3) CZĘŚĆ III: - budynki szkół i przedszkoli a. strefa całodobowa ok. 139 100 kWh Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę osobno dla każdej z poniższych jednostek: - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach, Szymany 21, 12-100 Szczytno - Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Lipowcu, Lipowiec 48, 12-100 Szczytno - Gminne Przedszkole w Nowinach, Nowiny 30, 12-100 Szczytno - Gminne Przedszkole w Lipowcu "Jasia i Małgosi", Lipowiec 15, 12-100 Szczytno, - Gminne Przedszkole w Lipowcu "Jasia i Małgosi", Kamionek 1, 12-100 Szczytno, - Szkoła Podstawowa w Rudce, Rudka 10, 12-100 Szczytno, - Szkoła Podstawowa w Olszynach, Olszyny 30, 12-100 Szczytno, - Szkoła Podstawowa w Wawrochach, Wawrochy 12, 12-100 Szczytno, Faktura za zużycie energii elektrycznej za rozliczany okres ma zawierać stan początkowy i końcowy odczytu licznika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiący integralna jej część.

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy w formie oryginału, według złączonego wzoru – załącznik nr 6; Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonawca składa zarówno w odniesieniu do spółki, jak i każdego ze wspólników. 5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć następujące dokumenty: a/ Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 b/ odpis aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki c/ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej d/ kserokopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium, (oryginał wadium w innej formie niż pieniężna złożyć w kasie Urzędu Gminy Szczytno) e/ zaparafowany projekt umowy (każda zapisana strona).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1) część I – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 2) część II - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 3) część III – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Aneksy do umowy na nowe przyłącza energetyczne wykonane w okresie obowiązywania umowy. Ceny jednostkowe zgodne z zapisami umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-30, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno - część I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno: 1) CZĘŚĆ I: - oświetlenie uliczne a. strefa całodobowa ok. 782 200 kWh - remizy OSP a. strefa całodobowa ok. 60 000 kWh - świetlice wiejskie, ścieżka rowerowa, kompleksy sportowe a. strefa całodobowa ok. 248 400 kWh - budynek Urzędu Gminy Szczytno a. strefa całodobowa ok. 52 000 kWh Łącznie część I: 1 142 955 kWh Wykonawca jest zobowiązany do odrębnego rozliczania punktów poboru energii elektrycznej dla każdej z niżej wymienionych grup obiektów (opisanych szczegółowo w zał. nr 1 do SIWZ): 1) oddzielnie dla oświetlenia ulicznego, 2) oddzielnie dla remiz OSP, 3) oddzielnie dla budynku Urzędu Gminy Szczytno, 4) oddzielnie dla świetlic wiejskich, ścieżki rowerowej i kompleksów sportowych. Faktura za zużycie energii elektrycznej za rozliczany okres ma zawierać stan początkowy i końcowy odczytu licznika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiący integralna jej część.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09310000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno - część II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno: CZĘŚĆ II: - obiekty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku a. strefa całodobowa ok. 281 900 kWh Płatności będą dokonywane bezpośrednio przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku na podstawie faktur VAT otrzymanych od Wykonawcy. Faktura za zużycie energii elektrycznej za rozliczany okres ma zawierać stan początkowy i końcowy odczytu licznika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiący integralna jej część
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09310000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno - część III

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz budynków i obiektów Gminy Szczytno: CZĘŚĆ III: - budynki szkół i przedszkoli a. strefa całodobowa ok. 139 100 kWh Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę osobno dla każdej z poniższych jednostek: - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach, Szymany 21, 12-100 Szczytno - Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Lipowcu, Lipowiec 48, 12-100 Szczytno - Gminne Przedszkole w Nowinach, Nowiny 30, 12-100 Szczytno - Gminne Przedszkole w Lipowcu "Jasia i Małgosi", Lipowiec 15, 12-100 Szczytno, - Gminne Przedszkole w Lipowcu "Jasia i Małgosi", Kamionek 1, 12-100 Szczytno, - Szkoła Podstawowa w Rudce, Rudka 10, 12-100 Szczytno, - Szkoła Podstawowa w Olszynach, Olszyny 30, 12-100 Szczytno, - Szkoła Podstawowa w Wawrochach, Wawrochy 12, 12-100 Szczytno, Faktura za zużycie energii elektrycznej za rozliczany okres ma zawierać stan początkowy i końcowy odczytu licznika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiący integralna jej część.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09310000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.10.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Urząd Gminy Szczytno
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Imielski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2018 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Imielski
Ilość wyświetleń: 745
31 października 2018 11:11 (Sebastian Imielski) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 11:11 (Sebastian Imielski) - Usunięcie załącznika [uniewaznienie_postepowania.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2018 11:09 (Sebastian Imielski) - Dodanie załącznika [uniewaznienie_postepowania.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)