Przetargi

Realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (uczniów) dojeżdżających szkół i przedszkoli w roku 2019 wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do/z placówki oświatowej w 2019 r.

Ogłoszenie nr 647588-N-2018 z dnia 2018-11-14 r.

Urząd Gminy Szczytno: Realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (uczniów) dojeżdżających szkół i przedszkoli w roku 2019 wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do/z placówki oświatowej w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szczytno, krajowy numer identyfikacyjny 54376900000, ul. Łomżyńska  3 , 12-100   Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6232580, 6232584, , e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl, , faks 896 232 592.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w wersji papierowej do siedziby zamawiającego
Adres:
ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, pok. nr 206


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (uczniów) dojeżdżających szkół i przedszkoli w roku 2019 wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do/z placówki oświatowej w 2019 r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży (uczniów) dojeżdżających szkół i przedszkoli w roku 2019 wraz z zapewnieniem opieki na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do/z placówki oświatowej w 2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone zostało na pięć części. Część I - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytno dojeżdżających do placówek oświatowych (Rudka, Wawrochy, Lipowiec) w 2019 r. Część II - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytno dojeżdżających do placówek oświatowych (Olszyny) w 2019 r. Część III - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytno dojeżdżających do placówek oświatowych (Szczytno) w 2019 r. Część IV - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytno dojeżdżających do placówek oświatowych (Szymany, Nowiny) w 2019 r. Część V - Dowóz dzieci niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Szczytno do szkół i placówek oświatowych w Szczytnie w 2019 r. Wykonawca może składać ofertę na poszczególne części lub na wszystkie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt. III oraz pkt. IV.

II.5) Główny kod CPV: 22459000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

60130000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Okres realizacji usługi w miesiącach styczeń- czerwiec oraz wrzesień- grudzień.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca: Posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w treści art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, jednej usługi o wartości co najmniej 50 000 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami tj: w tym co najmniej 12 autobusami przy ofercie na zakres zamówienia obejmujący części od I do V lub w przypadku ofert na: części I – 3 autobusy, II – 1 autobus, III – 3 autobusy, IV - 2 autobusy, V – 3 autobusy. Zamawiający dopuszcza możliwość transportu busami z odpowiednią liczbą miejsc.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: a/ Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. b/ informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; c/ zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d/ zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonawca składa zarówno w odniesieniu do spółki, jak i każdego ze wspólników. e/ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. f/ Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć następujące dokumenty: a/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. c/ wykaz Usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę o wartości minimum 50 tys. zł. będącej przedmiotem zamówienia wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; d/ wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w tym co najmniej 12 autobusami przy ofercie na cały zakres zamówienia lub w przypadku ofert na: części I – 3 autobusy, II – 1 autobus, III – 3 autobusy, IV- 2 autobusy, V – 3 autobusy. Zamawiający dopuszcza możliwość transportu busami z odpowiednią liczbą miejsc. e/ opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto. f/ zaparafowany projekt umowy (każda zapisana strona). g/ szczegółowy harmonogram przewozu na trasach będących przedmiotem zamówienia h/ kserokopie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w treści art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

10,00

Zaplecze techniczne do obsługi zamówienia

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-23, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytno dojeżdżających do placówek oświatowych (Rudka, Wawrochy, Lipowiec) w 2019 roku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Transport osób do szkół lub przedszkoli, liczba osób, maksymalny czas dojazdu ucznia z miejscowości zamieszkania do szkoły (przedszkola) oraz odległość w kilometrach od szkoły (przedszkola) do miejscowości: 1) do Szkoły Podstawowej w Rudce na godz. 7:50 z miejscowości: Czarkowy Grąd (3,3 km) – 7 osób, Małdaniec (5,5 km) – 26 osób, Lipnik (8,00 km) – 5 osób, maksymalny czas dojazdu wynosi 25 minut licząc od miejscowości położonej najdalej od szkoły; 2) do Szkoły Podstawowej w Wawrochach na godz. 7:50 z miejscowości: Płozy (3,2 km) – 33 osoby, Prusowy Borek (2,2 km) – 27 osób, Kolonia Wawrochy (1,5 km) – 3 osoby (w tym kolonia Wawrochy w kierunku Pr. Borek – 1 osoba i w kierunku Płozów – 2 osoby), maksymalny czas dojazdu wynosi 20 minut licząc od miejscowości położonej najdalej od szkoły; 3) do Szkoły Podstawowej w Lipowcu na godz. 8:10 z miejscowości: Wały (4,6 km) – 32 osoby, Rudka (12,0 km) – 4 osoby, Płozy (10,0 km) – 6 osób, Wawrochy (7,0 km) – 3 osoby, Pużary (3,0 km) – 12 osób, Małdaniec (10,4 km) – 2 osoby, Piecuchy (8,1 km) – 12 osób, Łuka (5,4 km) – 19 osób, Mały Lipowiec – (3,0 km) - 9 osób, Kolonia Lipowiec (2,0 km) – 19 osób, maksymalny czas dojazdu wynosi 50 minut licząc od miejscowości położonej najdalej od szkoły; 4) do Gminnego Przedszkola w Lipowcu z miejscowości: Wały (4,6 km) – 3 osoby, Piecuchy (8,1 km) – 5 osób, Łuka (5,4 km) – 3 osoby, Mały Lipowiec (3,0 km) – 3 osoby, Kolonia Lipowiec (2,0 km) – 10 osób, Wawrochy (7,0 km) – 2 osoby, maksymalny czas dojazdu wynosi 40 minut licząc od miejscowości położonej najdalej od szkoły. Od września 2019 r. nie będzie odbywał się transport z miejscowości Rudka, Czarkowy Grąd i Małdaniec do Szkoły Podstawowej w Lipowcu (nie będzie już gimnazjalistów).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22459000-2, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

10,00

Zaplecze techniczne do obsługi zamówienia

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytno dojeżdżających do placówek oświatowych (Olszyny) w 2019 roku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Transport osób do szkół lub przedszkoli, liczba osób, maksymalny czas dojazdu ucznia z miejscowości zamieszkania do szkoły (przedszkola) oraz odległość w kilometrach od szkoły (przedszkola) do miejscowości: 1) Szkoła Podstawowa w Olszynach, Olszyny 30 (na godz. 7:50) z miejscowości: Niedźwiedzie (4,9 km) – 14 osób, Gawrzyjałki (8,4 km) – 8 osób, Jeruty (4,1 km) – 2 osoby, maksymalny czas dojazdu wynosi 30 minut licząc od miejscowości położonej najdalej od szkoły.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22459000-2, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

10,00

Zaplecze techniczne do obsługi zamówienia

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytno dojeżdżających do placówek oświatowych (Szczytno) w 2019 roku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Transport osób do szkół lub przedszkoli, liczba osób, maksymalny czas dojazdu ucznia z miejscowości zamieszkania do szkoły (przedszkola) oraz odległość w kilometrach od szkoły (przedszkola) do miejscowości: Dowóz osób do: 1) Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie ul. Lanca 1, (na godz. 7:50) z miejscowości: trasa I: Marksewo (15,3 km) – 1 osoba, Stare Kiejkuty (10,8 km) - 1 osoba, Zielonka (5,8 km) – 5 osób, Wałpusz (6,3 km) – 1 osoba, Lemany (2,9 km) – 5 osób; trasa II: Dębówko (4,38 km) – 2 osoby, Romany (5,0 km) – 3 osoby, Trelkowo (10,3 km) – 4 osoby, Kaspry (7,5 km) – 1 osoba; trasa III: Sędańsk (10,0 km) – 1 osoba, maksymalny czas dojazdu wynosi 40 minut licząc od miejscowości położonej najdalej od szkoły. 2) Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie ul. W. Kętrzyńskiego 6, (na godz. 8:00) z miejscowości: trasa I: Marksewo (15,0 km) – 7 osób, Stare Kiejkuty (10,5 km) – 9 osób, Ochódno – (7,5 km) – 1 osoba, Zielonka (5,5 km) – 10 osób, Wałpusz (6,0 km) – 5 osób, Lemany (2,6 km) – 35 osób; trasa II: Dębówko (4,08 km) – 26 osób, Kobyłocha (8,0 km) – 2 osoby, Romany (4,0 km) – 11 osób, Trelkowo (10,0 km) – 2 osoby, Ulążki (7,00 km) – 3 osoby, Kaspry (7,5 km) – 2 osoby; trasa III: Janowo (7,3 km) – 2 osoby, Sędańsk (9,5 km) – 7 osób, maksymalny czas dojazdu wynosi 40 minut licząc od miejscowości położonej najdalej od szkoły. 3) Oddział Przedszkolny Gminnego Przedszkola w Nowinach, który znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2, z miejscowości: trasa I: Marksewo (15,0 km) – 2 osoby, Lemany (2,6 km) – 6 osób, Zielonka (5,5 km) – 1 osoba, Wałpusz – 2 osoby; trasa III: Sędańsk (9,5 km) – 2 osoby, Janowo (7,3 km) – 2 osoby, maksymalny czas dojazdu wynosi 40 minut licząc od miejscowości położonej najdalej od szkoły.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22459000-2, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

10,00

Zaplecze techniczne do obsługi zamówienia

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytno dojeżdżających do placówek oświatowych (Szymany, Nowiny) w 2019 roku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Transport osób do szkół lub przedszkoli, liczba osób, maksymalny czas dojazdu ucznia z miejscowości zamieszkania do szkoły (przedszkola) oraz odległość w kilometrach od szkoły (przedszkola) do miejscowości: 1) do Szkoły Podstawowej w Szymanach na godz. 7:55 z miejscowości: Siódmak (5,3 km) – 3 osoby, Wólka Szczycieńska (5,3 km) – 5 osób, Sasek Mały (10,5 km) – 9 osób, Sasek Wielki (9,2 km) – 3 osoby, Szymanki (2,6 km) – 20 osób, Nowiny (2,5 km) – 26 osób, Szymany (2 km) - 1 osoba, maksymalny czas dojazdu wynosi 35 minut licząc od miejscowości położonej najdalej od szkoły. 2) do Gminnego Przedszkola w Nowinach na godz. 7:30 z miejscowości: Siódmak (3,3 km) – 1 osoba, Wólka Szczycieńska (3,3 km) – 3 osoby, Sasek Mały (8,5 km) – 1 osoba, Sasek Wielki (7,3 km) – 3 osoby, Szymanki (4,9 km) – 6 osób, Szymany (2,5 km) – 18 osób, maksymalny czas dojazdu wynosi 35 minut licząc od miejscowości położonej najdalej od szkoły.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22459000-2, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

10,00

Zaplecze techniczne do obsługi zamówienia

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Usługa polegająca na dowożeniu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczytno wraz z opiekunem z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej oraz z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania w okresie od stycznia do grudnia 2019 r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Transport będzie się odbywał w dni zajęć szkolnych, 5 razy w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych. 2. Dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia to ok.181 dni. 3. W przypadku zmian dni, w których odbywać się będą zajęcia lekcyjne nastąpi zmiana dni, w których wykonywane będą przejazdy. 4. Przewiduje się przewóz 30 osób. Liczba przewożonych dzieci może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w czasie realizacji zamówienia. 5. Na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym ilość kilometrów wykonywanego przewozu dzieci wynosi około 470 km dziennie. Ilość ta może ulec zmianie w czasie realizacji zamówienia w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci lub zmian placówek oświatowych. 6. Godziny przewozu dzieci (umożliwiające dotarcie na wyznaczony czas) zostaną ustalone bezpośrednio między wykonawcą a opiekunem dziecka. 7. Cena za 1 km podana w formularzu ofertowym przez wykonawcę, jest ceną stałą w okresie realizacji zamówienia. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia: Informacja przedwstępna: Adresy szkół i przedszkoli: 1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie, ul. Kętrzyńskiego 6; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, ul. Janusza Korczaka 4; 3) Ponadlokalne Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne w Szczytnie, ul. Pasymska 21A. Dowóz/Powrót osób: 1) do/z Szkoły Podstawowej z Oddz. Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie, do/z miejscowości: Czarkowy Grąd – 1 osoba, osoba, Korpele – 2 osoby, Rudka – 1 osoba, Nowiny – 1 osoba. 2) do/z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie, do/z miejscowości: Nowiny – 1 osoba, Szymany – 3 osoby, Leśny Dwór – 3 osoby, Romany – 1 osoba, Lipowiec – 2 osoby, Pużary – 1 osoba, Gawrzyjałki – 1 osoba, Olszyny – 2 osoby, Płozy – 1 osoba, Rudka- 3 osoby, Dębówko – 1 osoba. 3) do/z Ponadlokalnego Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Szczytnie, do/z miejscowości: Nowiny – 1 osoba, Zielonka – 1 osoba, Olszyny – 2 osoby, Płozy – 2 osoby.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22459000-2, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Urząd Gminy Szczytno
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Imielski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2018 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Imielski
Ilość wyświetleń: 1324
12 grudnia 2018 14:00 (Sebastian Imielski) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty_czesc_i_iii_iv.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 12:16 (Sebastian Imielski) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty_czesc_ii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 12:03 (Sebastian Imielski) - Usunięcie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty_czesc_ii.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)