Przetargi

Dostawa trzech pojazdów do przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych

Ogłoszenie nr 539478-N-2020 z dnia 2020-05-13 r.

Urząd Gminy Szczytno: Dostawa trzech pojazdów do przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szczytno, krajowy numer identyfikacyjny 54376900000000, ul. Łomżyńska  3 , 12-100  Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6232580, 6232584, , e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl, , faks 896 232 592.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej do siedziby zamawiającego
Adres:
Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, sekretariat Urzędu Gminy Szczytno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa trzech pojazdów do przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA I. Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać podwozie i zabudowa samochodu do zbierania odpadów – śmieciarki (dwukomorowa). 1. Pojazd kompletny dwuosiowy o pojemności zabudowy co najmniej 10,5/5,3 m3, używany – rok produkcji nie starszy niż styczeń 2017 r. Pojazd może być samochodem używanym. Pojazd winien posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub dokumenty jednostkowego dopuszczenia pojazdu, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 6 miesięcy. 1.1. Podwozie musi spełniać następujące warunki: 1. pojazd używany, rok produkcji nie starszy niż styczeń 2017 przebieg max 185 000 km, 2. dopuszczalna masa całkowita podwozia minimum 18 000 kg, 3. rozstaw osi 3 500 - 3800 mm, 4. silnik spełniający normę min EURO 6 o mocy minimum 450 KM, pojemność min. 12 000 cm³, 5. skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana, 7. przystawka odbioru mocy komunalna, 8. kabina krótka 3 miejscowa, 9. lusterka boczne podgrzewane, 10. tachograf cyfrowy, 11. zawieszenie przednie paraboliczne koła 315/80 R22,5 12. zawieszenie tylne pneumatyczne, koła 315/80 R22,5 13. blokada tylnego mostu napędowego, 14. kamera wsteczna, 15. tempomat, 16. elektrycznie podnoszone szyby boczne, 17. fotel kierowcy pneumatyczny i podgrzewany, 18. regulacja położenia kierownicy, 19. komputer pokładowy, 20. lusterko czołowe martwego pola. 1.2. ZABUDOWA 1. zabudowa używana dwukomorowa, rok produkcji nie starsza niż styczeń 2017 r., 2. pojemność min. 10,5 m3 / 5,2 m3 3. materiały: dach, ściany i podłoga wykonana z blachy wysokogatunkowej, 4. ściana gładkie, 5. drzwi kontrolne w zabudowie, 6. wrzut uniwersalny z łapami na pojemniki od 110 l do 1100 l 7. skrzynka pod zabudową szt. 2 na drobne odpady, 8. belka podtrzymująca pojemniki, 9. odwłoki niezależne, 10. sterowanie pracą po dwóch stronach zabudowy, 11. praca wrzutem automatyczna i ręczna, 12. oświetlenie robocze z tyłu i boku zabudowy, 13. wysokość krawędzi zasypu od podłoża maksymalnie 1,2 m, 14. wymiary zabudowy: długość max 3,9m, szerokość 2,45m, wysokość max 2,40 m, 15. przystawka mocy komunalna. II. Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać podwozie i zabudowa samochodu do zbierania odpadów – śmieciarki (jednokomorowa). 1. Pojazd kompletny dwuosiowy o pojemności zabudowy co najmniej 16 m3, używany - rok produkcji nie starszy niż styczeń 2015 r. Pojazd może być samochodem używanym. Pojazd winien posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub dokumenty jednostkowego dopuszczenia pojazdu, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 6 miesięcy. 1.1. Podwozie musi spełniać następujące warunki: 1. pojazd używany, rok produkcji nie starszy niż 2015 przebieg max. 465 000 km, 2. dopuszczalna masa całkowita podwozia minimum 18 000 kg, 3. rozstaw osi 3 700 - 4800 mm, 4. silnik spełniający normę min EURO 6 o mocy minimum 300 KM, pojemność min. 6700 cm³, 5. skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana, 7. przystawka odbioru mocy komunalna, 8. kabina krótka 3 miejscowa, 9. lusterka boczne podgrzewane, 10. tachograf cyfrowy 11. zawieszenie przednie paraboliczne koła 315/80 R22,5 12. zawieszenie tylne pneumatyczne, koła 315/80 R22,5 13. blokada tylnego mostu napędowego 14. kamera wsteczna 15. tempomat 16. elektrycznie podnoszone szyby boczne 17. zbiornik paliwa min. 210 l z zamykanym korkiem, 18. fotel kierowcy pneumatyczny i podgrzewany 19. regulacja położenia kierownicy 20. komputer pokładowy 21. lusterko czołowe martwego pola 1.2. ZABUDOWA 1. zabudowa używana, rok produkcji minimum 2015, 2. pojemność min. 16 m3 3. materiały: dach, ściany i podłoga wykonana z blachy wysokogatunkowej, 4. ściana gładkie 5. drzwi kontrolne w zabudowie, 6. wrzut uniwersalny z łapami na pojemniki od 110 l do 1100 l 7. skrzynka pod zabudową na drobne odpady 8. belka podtrzymująca pojemniki 9. sterowanie pracą po dwóch stronach zabudowy 10. praca wrzutem automatyczna i ręczna 11. oświetlenie robocze z tyłu i boku zabudowy 12. wysokość krawędzi zasypu od podłoża maksymalnie 1,1 m 13. wymiary zabudowy: długość max 4,8 m, szerokość max 2,35 m, wysokość max 2,20 m 14. przystawka mocy komunalna 1.3. MYJKA CIŚNIENIOWA POJEMNIKÓW 1. Agregat wysokociśnieniowy napędzany hydraulicznie 2. Ciśnienie mycia max 200 bar. 3. Dwa ramiona zakończone głowicami myjącymi 4. Zbiorniki wody czystej oraz brudnej – stalowe. 5. Zbiornik ściekowy do brudnej wody z boku zabudowy z możliwością przetłoczenia do zbiornika głównego. 6. Pojemność zbiornika wody brudnej minimum 600 litrów 7. Pojemność zbiornika wody czystej minimum 800 litrów 8. Regulowany czas mycia pojemników w zakresie od 2 do 15 sek. 9. Urządzenie ciśnieniowe do ręcznego mycia z lancą i wężem na zwijadle min 10 m z możliwością przedłużenia. 10. Ciśnienie na lancy myjącej : max 110 bar 11. Urządzenie do dezynfekcji chemicznej oddzielnie. 12. Zbiornik na płyn dezynfekujący o pojemności min 60l. 13. Zwijadło z lancą do dezynfekcji o długości min. – 15 m z możliwością przedłużenia. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA III. Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać pojazd do zbierania odpadów – segregowanych. 1. Pojazd kompletny dwuosiowy, używany - rok produkcji nie starszy niż styczeń 2014 r. Pojazd może być samochodem używanym. Pojazd winien posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub dokumenty jednostkowego dopuszczenia pojazdu, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 6 miesięcy. 1.1. Podwozie musi spełniać następujące warunki: 1. pojazd używany, rok produkcji nie starszy niż 2014 przebieg max 235 000 km, 2. dopuszczalna masa całkowita podwozia minimum 11 000 kg, 3. silnik spełniający normę min EURO 6 o mocy minimum 200 KM, pojemność min. 5000 cm³, 4. skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana, 5. kabina krótka 3 miejscowa, 6. tachograf cyfrowy 7. zawieszenie przednie paraboliczne koła 245/70 R17,5 8. zawieszenie tylne pneumatyczne, koła 245/70 R17,5 9. blokada tylnego mostu napędowego 10. kamera wsteczna 11. tempomat 12. elektrycznie podnoszone szyby boczne 13. fotel kierowcy pneumatyczny i podgrzewany 14. regulacja położenia kierownicy 15. komputer pokładowy 16. lusterko czołowe martwego pola 17. żuraw HDS o udźwigu min 1300 kg na wysięgu 6m przystosowany do pojemników typu dzwon 18. skrzynia ładunkowa o wymiarach : długość min 5,8m szerokość min 2,2m wysokość 2m Każdy z pojazdów musi posiadać kompletne ogumienie, którego stopień zużycia nie przekracza 30 %. Wraz z pojazdem dostawca dostarczy komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu w tym wyciąg ze świadectwa homologacji na kompletny pojazd (jeśli pojazd nie był wcześniej rejestrowany). Gwarancja na kompletne pojazdy minimum 6 m-cy. IV. Usuwanie awarii w okresie gwarancji: 1. W przypadku awarii urządzenia wszelkie naprawy z tytułu rękojmi bądź objęte gwarancją zostaną wykonane w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia dokonanego pocztą elektroniczną, faksem lub lisem poleconym. 2. Stały serwis gwarancyjny dla podwozia w odległości max. 300 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia: Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: ­ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces: ­ oznakowanie, ­ systemy odniesienia (normy), - oznacza to, że zgodnie odpowiednio z art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który oferując dostawy, powołuje się na rozwiązania równoważne, winien przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające ich równoważność w zakresie na jaki się na nie powołuje w swojej ofercie. Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w wymaganiach zamawiającego stawianych przedmiotowi zamówienia, zawartych w jego opisie.

II.5) Główny kod CPV: 34130000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia minimalnych wymogów w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia minimalnych wymogów w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz dostaw w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w którym oświadczy że wykonał co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do wykazu dowodów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie (tj. faktura sprzedaży oraz protokół zdawczo-odbiorczy lub inny dokument, z którego treści wynika, że dostawa została wykonana należycie). Wymóg dotyczy wykonawców składających ofertę na część I lub część II, jak również na obie części (część I i II).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy pzp w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (składane na etapie I postępowania); Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółek cywilnych: - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wykonawca składa zarówno w odniesieniu do spółki, jak i każdego ze wspólników. - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonawca składa w odniesieniu każdego ze wspólników oraz dodatkowo do spółki jeżeli, spółka cywilna zatrudnia pracowników lub zgłosiła do ubezpieczenia osoby i odprowadza składki z innych tytułów (umów cywilnoprawnych) oraz dokonała wymienionych czynności w odniesieniu do wspólników. 5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć następujące dokumenty: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 2) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do wykazu dowodów potwierdzających, że dostawa ta została wykonana należycie (tj. faktura sprzedaży oraz protokół zdawczo-odbiorczy lub inny dokument, z którego treści wynika, że dostawa została wykonana należycie). Wymóg dotyczy wykonawców składających ofertę na część I lub część II, jak również na obie części (część I i II). 3) kserokopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium (w przypadku trwającej w tym czasie niedostępności Urzędu Gminy Szczytno dla interesantów w związku z akcją mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 - oryginał wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w odrębnej kopercie dołączonej do koperty z ofertą); 4) zaparafowany projekt umowy (każda zapisana strona).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu wykazania spełniania przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 1) parametry techniczne oferowanych pojazdów (opisy, fotografie samochodów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę), które umożliwią stwierdzenie, iż spełniają one warunki określone przez Zamawiającego w pkt. III SIWZ (składane na etapie I postępowania).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1) 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) - w związku ze składaniem oferty na część I. 2) 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) – w związku ze składaniem oferty na część II.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-22, godzina: 11:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa trzech pojazdów do przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych - część I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać podwozie i zabudowa samochodu do zbierania odpadów – śmieciarki (dwukomorowa). 1. Pojazd kompletny dwuosiowy o pojemności zabudowy co najmniej 10,5/5,3 m3, używany – rok produkcji nie starszy niż styczeń 2017 r. Pojazd może być samochodem używanym. Pojazd winien posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub dokumenty jednostkowego dopuszczenia pojazdu, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 6 miesięcy. 1.1. Podwozie musi spełniać następujące warunki: 1. pojazd używany, rok produkcji nie starszy niż styczeń 2017 przebieg max 185 000 km, 2. dopuszczalna masa całkowita podwozia minimum 18 000 kg, 3. rozstaw osi 3 500 - 3800 mm, 4. silnik spełniający normę min EURO 6 o mocy minimum 450 KM, pojemność min. 12 000 cm³, 5. skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana, 7. przystawka odbioru mocy komunalna, 8. kabina krótka 3 miejscowa, 9. lusterka boczne podgrzewane, 10. tachograf cyfrowy, 11. zawieszenie przednie paraboliczne koła 315/80 R22,5 12. zawieszenie tylne pneumatyczne, koła 315/80 R22,5 13. blokada tylnego mostu napędowego, 14. kamera wsteczna, 15. tempomat, 16. elektrycznie podnoszone szyby boczne, 17. fotel kierowcy pneumatyczny i podgrzewany, 18. regulacja położenia kierownicy, 19. komputer pokładowy, 20. lusterko czołowe martwego pola. 1.2. ZABUDOWA 1. zabudowa używana dwukomorowa, rok produkcji nie starsza niż styczeń 2017 r., 2. pojemność min. 10,5 m3 / 5,2 m3 3. materiały: dach, ściany i podłoga wykonana z blachy wysokogatunkowej, 4. ściana gładkie, 5. drzwi kontrolne w zabudowie, 6. wrzut uniwersalny z łapami na pojemniki od 110 l do 1100 l 7. skrzynka pod zabudową szt. 2 na drobne odpady, 8. belka podtrzymująca pojemniki, 9. odwłoki niezależne, 10. sterowanie pracą po dwóch stronach zabudowy, 11. praca wrzutem automatyczna i ręczna, 12. oświetlenie robocze z tyłu i boku zabudowy, 13. wysokość krawędzi zasypu od podłoża maksymalnie 1,2 m, 14. wymiary zabudowy: długość max 3,9m, szerokość 2,45m, wysokość max 2,40 m, 15. przystawka mocy komunalna. II. Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać podwozie i zabudowa samochodu do zbierania odpadów – śmieciarki (jednokomorowa). 1. Pojazd kompletny dwuosiowy o pojemności zabudowy co najmniej 16 m3, używany - rok produkcji nie starszy niż styczeń 2015 r. Pojazd może być samochodem używanym. Pojazd winien posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub dokumenty jednostkowego dopuszczenia pojazdu, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 6 miesięcy. 1.1. Podwozie musi spełniać następujące warunki: 1. pojazd używany, rok produkcji nie starszy niż 2015 przebieg max. 465 000 km, 2. dopuszczalna masa całkowita podwozia minimum 18 000 kg, 3. rozstaw osi 3 700 - 4800 mm, 4. silnik spełniający normę min EURO 6 o mocy minimum 300 KM, pojemność min. 6700 cm³, 5. skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana, 7. przystawka odbioru mocy komunalna, 8. kabina krótka 3 miejscowa, 9. lusterka boczne podgrzewane, 10. tachograf cyfrowy 11. zawieszenie przednie paraboliczne koła 315/80 R22,5 12. zawieszenie tylne pneumatyczne, koła 315/80 R22,5 13. blokada tylnego mostu napędowego 14. kamera wsteczna 15. tempomat 16. elektrycznie podnoszone szyby boczne 17. zbiornik paliwa min. 210 l z zamykanym korkiem, 18. fotel kierowcy pneumatyczny i podgrzewany 19. regulacja położenia kierownicy 20. komputer pokładowy 21. lusterko czołowe martwego pola 1.2. ZABUDOWA 1. zabudowa używana, rok produkcji minimum 2015, 2. pojemność min. 16 m3 3. materiały: dach, ściany i podłoga wykonana z blachy wysokogatunkowej, 4. ściana gładkie 5. drzwi kontrolne w zabudowie, 6. wrzut uniwersalny z łapami na pojemniki od 110 l do 1100 l 7. skrzynka pod zabudową na drobne odpady 8. belka podtrzymująca pojemniki 9. sterowanie pracą po dwóch stronach zabudowy 10. praca wrzutem automatyczna i ręczna 11. oświetlenie robocze z tyłu i boku zabudowy 12. wysokość krawędzi zasypu od podłoża maksymalnie 1,1 m 13. wymiary zabudowy: długość max 4,8 m, szerokość max 2,35 m, wysokość max 2,20 m 14. przystawka mocy komunalna 1.3. MYJKA CIŚNIENIOWA POJEMNIKÓW 1. Agregat wysokociśnieniowy napędzany hydraulicznie 2. Ciśnienie mycia max 200 bar. 3. Dwa ramiona zakończone głowicami myjącymi 4. Zbiorniki wody czystej oraz brudnej – stalowe. 5. Zbiornik ściekowy do brudnej wody z boku zabudowy z możliwością przetłoczenia do zbiornika głównego. 6. Pojemność zbiornika wody brudnej minimum 600 litrów 7. Pojemność zbiornika wody czystej minimum 800 litrów 8. Regulowany czas mycia pojemników w zakresie od 2 do 15 sek. 9. Urządzenie ciśnieniowe do ręcznego mycia z lancą i wężem na zwijadle min 10 m z możliwością przedłużenia. 10. Ciśnienie na lancy myjącej : max 110 bar 11. Urządzenie do dezynfekcji chemicznej oddzielnie. 12. Zbiornik na płyn dezynfekujący o pojemności min 60l. 13. Zwijadło z lancą do dezynfekcji o długości min. – 15 m z możliwością przedłużenia. Każdy z pojazdów musi posiadać kompletne ogumienie, którego stopień zużycia nie przekracza 30 %. Wraz z pojazdem dostawca dostarczy komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu w tym wyciąg ze świadectwa homologacji na kompletny pojazd (jeśli pojazd nie był wcześniej rejestrowany). Gwarancja na kompletne pojazdy minimum 6 m-cy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34130000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa trzech pojazdów do przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych - część II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać pojazd do zbierania odpadów – segregowanych. 1. Pojazd kompletny dwuosiowy, używany - rok produkcji nie starszy niż styczeń 2014 r. Pojazd może być samochodem używanym. Pojazd winien posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub dokumenty jednostkowego dopuszczenia pojazdu, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu, sporządzone w języku polskim. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja na kompletny pojazd nie może być krótsza niż 6 miesięcy. 1.1. Podwozie musi spełniać następujące warunki: 1. pojazd używany, rok produkcji nie starszy niż 2014 przebieg max 235 000 km, 2. dopuszczalna masa całkowita podwozia minimum 11 000 kg, 3. silnik spełniający normę min EURO 6 o mocy minimum 200 KM, pojemność min. 5000 cm³, 4. skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana, 5. kabina krótka 3 miejscowa, 6. tachograf cyfrowy 7. zawieszenie przednie paraboliczne koła 245/70 R17,5 8. zawieszenie tylne pneumatyczne, koła 245/70 R17,5 9. blokada tylnego mostu napędowego 10. kamera wsteczna 11. tempomat 12. elektrycznie podnoszone szyby boczne 13. fotel kierowcy pneumatyczny i podgrzewany 14. regulacja położenia kierownicy 15. komputer pokładowy 16. lusterko czołowe martwego pola 17. żuraw HDS o udźwigu min 1300 kg na wysięgu 6m przystosowany do pojemników typu dzwon 18. skrzynia ładunkowa o wymiarach : długość min 5,8m szerokość min 2,2m wysokość 2m Każdy z pojazdów musi posiadać kompletne ogumienie, którego stopień zużycia nie przekracza 30 %. Wraz z pojazdem dostawca dostarczy komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu w tym wyciąg ze świadectwa homologacji na kompletny pojazd (jeśli pojazd nie był wcześniej rejestrowany). Gwarancja na kompletne pojazdy minimum 6 m-cy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34130000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13-05-2020
Dokument wytworzony przez: Urząd Gminy Szczytno
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Imielski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2020 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Imielski
Ilość wyświetleń: 289
05 czerwca 2020 13:48 (Sebastian Imielski) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty__czesc_i.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 maja 2020 10:51 (Sebastian Imielski) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_czesciowym_uniewaznieniu_postepowaniasmieciarki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2020 11:45 (Sebastian Imielski) - Dodanie załącznika [protokol_z_sesji_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)