Przetargi

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka

Ogłoszenie nr 550116702-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.

Szczytno: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szczytno, Krajowy numer identyfikacyjny 54376900000000, ul. Łomżyńska  3, 12-100  Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6232580, 6232584, e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl, faks 896 232 592.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje: - część 1: rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Nowe Gizewo (Ø 110 - 221 mb plus 655 mb) i sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Gizewo (Ø 200 - 509 mb, Ø 160 - 81 mb, Ø 90 - 12 mb) oraz budowę 1 przepompowni; - część 2: budowę sieci wodociągowej w msc. Romany (Ø 90 - 461 mb); - część 3: budowę sieci wodociągowej w msc. Szczycionek (Ø 90 - 461 mb) i sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Szczycionek (Ø 200 - 169 mb, Ø 160 - 46 mb, Ø 90 - 237 mb) oraz budowę 1 przepompowni; - część 4: rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Nowiny (Ø 90 - 256 mb) oraz sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowiny (Ø 200 - 183 mb, Ø 160 - 55 mb); - część 5: rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Rudka (Ø 110 - 124 mb) oraz sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rudka (Ø 200 - 101 mb, Ø 160 - 40 mb).

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W przypadku udzielonego zamówienia zostaną spełnione warunki dotyczące zamówień udzielanych podmiotowi wewnętrznemu (in-house) opisane w art.67 ust.1 pkt .12 ustawy Pzp. Przeprowadzono analiza prawna i ekonomiczna wskazała, że w przypadku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. – w organizacji zachodzi okoliczność łącznego spełnienia wszystkich warunków zawartych w przytoczonym przepisie. Spółka została powołana aktem notarialnym nr 1846/2020 z dnia 29 maja 2020 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Szczytno Nr XXI/159/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. i realizuje zadania w zakresie usług komunalnych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej na terenie gminy Szczytno w formie zadań powierzonych przez gminę. Gmina Szczytno sprawuje pełną kontrolę nad Spółką w całym okresie jej funkcjonowania (od powstania do chwili obecnej). Własność Spółki w 100% należy do Gminy, a funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Wójt Gminy Szczytno. Inwestycje komunalne realizowane przez Gminę Szczytno samodzielnie i ze wsparciem środków Unii Europejskiej są przekazywane w użytkowanie ZGKIM w Kamionku Sp. z o.o. w celu świadczenia usług komunalnych na coraz wyższym poziomie. ZGKiM w Kamionku świadczy usługi na rzecz Gminy wypełniając zadania ustalone w ustawie o samorządzie gminnym w zakresie: - utrzymania gminnych dróg, przepustów, mostów, - zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, - obsługi lokali komunalnych, - utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, - zarządzania cmentarzami, - wyłapywania bezdomnych zwierząt, - utrzymania przystanków autobusowych. W związku z powyższym spełniona została przesłanka do zastosowania art. 67 ust.1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka - część 1 (Nowe Gizewo)


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp zo.o. w organizacji,  biuro@zgkim-kamionek.pl,  Kamionek 25,  12-100,  Szczytno,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka - część 2 (Romany)


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp zo.o. w organizacji,  biuro@zgkim-kamionek.pl,  Kamionek 25,  12-100,  Szczytno,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie

 

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka - część 3 (Szczycionek)


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp zo.o. w organizacji,  biuro@zgkim-kamionek.pl,  Kamionek 25,  12-100,  Szczytno,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie

 

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka - część 4 (Nowiny)


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp zo.o. w organizacji,  biuro@zgkim-kamionek.pl,  Kamionek 25,  12-100,  Szczytno,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie

 

CZĘŚĆ NR: 5   

NAZWA: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycionek, Nowiny i Rudka - część 5 (Rudka)


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp zo.o. w organizacji,  biuro@zgkim-kamionek.pl,  Kamionek 25,  12-100,  Szczytno,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01-07-2020
Dokument wytworzony przez: Urząd Gminy Szczytno
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Imielski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2020 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Imielski
Ilość wyświetleń: 171
01 lipca 2020 13:30 (Sebastian Imielski) - Dodanie załącznika [informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy__in_hause_wodkan_po_popr_baczek. docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2020 13:29 (Sebastian Imielski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)