Przetargi

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Rudka oraz Lipowa Góra Wschodnia

Początek formularzaOgłoszenie nr 566574-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Urząd Gminy Szczytno: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Rudka oraz Lipowa Góra Wschodnia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szczytno, krajowy numer identyfikacyjny 54376900000000, ul. Łomżyńska  3 , 12-100  Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6232580, 6232584, , e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl, , faks 896 232 592.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej do siedziby zamawiającego
Adres:
Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, sekretariat Urzędu Gminy Szczytno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Rudka oraz Lipowa Góra Wschodnia
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) CZĘŚĆ I: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wschodnia (dz. nr 121, 122/4, 131/14, 132/1); 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia działki numer 121, 122/4, 131/14, 132/1 - odcinek 337,20 mb. gm. Szczytno. 2. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia działki numer 121, 122/4, 131/14, 132/1 - odcinek 337,20 mb. gm. Szczytno, w ramach której zakłada się: Projektowane roboty obejmują: • wykonanie niezbędnych prac ziemnych w celu ułożenia podbudowy, • ułożenie rur osłonowych na instalacjach sieciach zgodnie z uzgodnieniami, • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, • wykonanie poboczy drogi, • regulacje studzienek oraz zaworów wodociągowych i gazowych, • wykonanie zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami. 2) CZĘŚĆ II: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rudka (dz. nr 162); 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działka numer 162 - odcinek 400,0 mb. gm. Szczytno. 2. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka, gm. Szczytno dz. nr 162 odcinek 400,0 mb. gm. Szczytno”, w ramach której zakłada się: Projektowane roboty obejmują: • wykonanie niezbędnych prac ziemnych w celu ułożenia podbudowy, • ułożenie rur osłonowych na instalacjach sieciach zgodnie z uzgodnieniami, • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, • wykonanie poboczy drogi, • regulacje studzienek oraz zaworów wodociągowych i gazowych, • wykonanie zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami. 3) CZĘŚĆ III: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rudka (dz. nr 172, 180, 199/5); 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działka numer 172,180 ,199/5 (odcinek 147,0 mb.) gm. Szczytno”. 2. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka, gm. Szczytno dz. nr 172,180 ,199/5 odcinek 147,0 mb. gm. Szczytno”, w ramach której zakłada się: Projektowane roboty obejmują: • Wykonanie niezbędnych prac ziemnych w celu ułożenia podbudowy, • Ułożenie rur osłonowych na instalacjach sieciach zgodnie z uzgodnieniami, • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, • wykonanie poboczy drogi, • regulacje studzienek oraz zaworów wodociągowych i gazowych, • Wykonanie zjazdów indywidualnych. 4) CZĘŚĆ IV: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rudka (dz. nr 18, 40/11, 40/13, 41) oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rudka (dz. nr 18, 42/21, 42/24, 42/56); 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działki numer: 18, 40/11, 40/13, 41 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działki numer: 18, 42/21, 42/24, 42/56 - odcinki o łącznej długości - 1.014,4 mb., gm. Szczytno. 2. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka, gm. Szczytno dz. nr 18, 40/11, 40/13, 41, 42/21, 42/24, 42/56 - odcinki o łącznej długości -1.014,4 mb., gm. Szczytno”, w ramach której zakłada się: Projektowane roboty obejmują: • Frezowanie nawierzchni w obrębie skrzyżowań, • wykonanie niezbędnych prac ziemnych w celu ułożenia podbudowy, • ułożenie rur osłonowych na instalacjach sieciach zgodnie z uzgodnieniami, • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, • wykonanie poboczy drogi, • regulacje studzienek oraz zaworów wodociągowych i gazowych, • wykonanie zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami. DOTYCZY KAŻDEJ Z CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Wykonawca zobowiązany będzie do montażu tablicy informacyjnej na nieruchomości stanowiącej własność Zamawiającego (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym). Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w terminie do 2 tygodni przed umownym terminem zakończenia robót budowlanych dane niezbędne do umieszczenia na tablicy informacyjnej. Wzór tablicy informacyjnej zawarto w załączniku nr 10 do niniejszej SIWZ. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania, określony został w dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, które stanowią załączniki SIWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego. W przypadku wystąpienia w którejkolwiek pozycji przedmiotu zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego. Zasilanie terenu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233220-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, z których jednoznacznie wynika, że posiada na koncie bankowym minimum: - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na jedną część; - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na dwie części; - 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na trzy części; - 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na cztery części; w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz robót w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w którym oświadczy że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub budowie drogi (należy przez to rozumieć przebudowę lub budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) o nawierzchni asfaltowej i wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy pzp w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku spółek cywilnych: - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wykonawca składa zarówno w odniesieniu do spółki, jak i każdego ze wspólników. - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonawca składa w odniesieniu każdego ze wspólników oraz dodatkowo do spółki jeżeli, spółka cywilna zatrudnia pracowników lub zgłosiła do ubezpieczenia osoby i odprowadza składki z innych tytułów (umów cywilnoprawnych) oraz dokonała wymienionych czynności w odniesieniu do wspólników. 5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć następujące dokumenty: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 2) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1, pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); 3) oświadczenie o zatrudnieniu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnionych na umowę o pracę (załącznik nr 7 do SIWZ); 4) informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 5) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub budowie drogi (należy przez to rozumieć przebudowę lub budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); 8) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości minimum - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na jedną część; - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na dwie części; - 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na trzy części; - 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na cztery części; w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 9) kserokopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium (w przypadku trwającej w tym czasie niedostępności Urzędu Gminy Szczytno dla interesantów w związku z akcją mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 - oryginał wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w odrębnej kopercie dołączonej do koperty z ofertą); 10) zaparafowany projekt umowy (każda zapisana strona).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1) część I - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2) część II - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 3) część III - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 4) część IV - 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

30,00

­Doświadczenie kierownika budowy

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-11, godzina: 11:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowa Góra Wschodnia (dz. nr 121, 122/4, 131/14, 132/1)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia działki numer 121, 122/4, 131/14, 132/1 - odcinek 337,20 mb. gm. Szczytno. 2. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi wewnętrznej w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia działki numer 121, 122/4, 131/14, 132/1 - odcinek 337,20 mb. gm. Szczytno, w ramach której zakłada się: Projektowane roboty obejmują: • wykonanie niezbędnych prac ziemnych w celu ułożenia podbudowy, • ułożenie rur osłonowych na instalacjach sieciach zgodnie z uzgodnieniami, • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, • wykonanie poboczy drogi, • regulacje studzienek oraz zaworów wodociągowych i gazowych, • wykonanie zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami. Roboty drogowe przewidują: - roboty przygotowawcze, - zabezpieczenie terenu, - geodezyjne wytyczenie terenu przebudowy drogi, - wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta oraz kształtowaniem korony drogi, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m, - wykonanie i zagęszczenie pobocza z kruszywa łamanego, - wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, gr. 8 cm, - wykonanie robót wykończeniowych, - wykonanie oznakowania pionowego. Parametry geometryczne: - klasa drogi, - D, - prędkość projektowej, - 30 km/h, - kategoria obciążenia ruchem, - KR -1, - liczba jezdni x ilość pasów ruchu - 1 x 2 - korona drogi -5,50 m., - szerokość jezdni - 3,50 m., - przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku - 2 % - spadek łuki poziome: daszkowy - 2 % - spadek pobocza nie utwardzonego - 5 % - szerokość pobocza z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm - 2 x 1,0 m. - szerokość zjazdów z kostki betonowej, na posesje zabudowane: wg PZT, - szerokość zjazdów z bitumicznych na drogi: wg PZT. Konstrukcja nawierzchni jezdni: Zgodnie z projektem technologicznym konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 metra. - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. - 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm, AC 11W D50/70: wg.PN-EN 13108-1, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm, AC 11W D50/70: wg. PN-EN 13108-1, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm, , Is = 1,00; wg. wg PN –EN 13242+A1:2010 -wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, gr. 10 cm, zagęszczonego mechanicznie wg. PN – EN 13242+A1:2010 cm, - grunt rodzimy – piasek średni (G-1) Razem - 38 cm. Odwodnienie Przewidziano odwodnienie nawierzchni jezdni drogi przez spływ wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych poza koronę drogi w p[przyległy teren. Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm, zagęszczonego mechanicznie Is=0,98. Zjazdy do posesji zabudowanych: Szerokość wjazdów do zabudowań uzależniona jest od szerokości bram a ich lokalizacja od lokalizacji istniejących i projektowanych wjazdów. Zjazdy indywidualne to zjazdy wg KPED 03.90 (bez rowów) o szerokości od 3,00 do 5,00 metrów. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej: - kostka betonowa o gr. - 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zagęszczana mechanicznie gr. - 3-5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm, Is=1,0; wg.PN-EN 13242+A1:2010 o gr. - 20 cm, - podbudowa z z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie Is=1,0; wg.PN-EN 13242+A1:2010 - 10 cm, - podłoże gruntowe – piasek średni G1, Razem od 41-43 cm. Konstrukcja zjazdów na drogi boczne taka sama jak konstrukcja drogi głównej. Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Oznakowanie pionowe w/g Projektu. Wyrównać powierzchnie terenu znajdującego się za poboczami (ręczne lub mechanicznie rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykończenia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

30,00

Doświadczenie kierownika budowy

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rudka (dz. nr 162)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działka numer 162 - odcinek 400,0 mb. gm. Szczytno. 2. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka, gm. Szczytno dz. nr 162 odcinek 400,0 mb. gm. Szczytno”, w ramach której zakłada się: Projektowane roboty obejmują: • wykonanie niezbędnych prac ziemnych w celu ułożenia podbudowy, • ułożenie rur osłonowych na instalacjach sieciach zgodnie z uzgodnieniami, • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, • wykonanie poboczy drogi, • regulacje studzienek oraz zaworów wodociągowych i gazowych, • wykonanie zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami. Roboty drogowe przewidują: - roboty przygotowawcze, - zabezpieczenie terenu, - geodezyjne wytyczenie terenu przebudowy drogi, - wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta oraz kształtowaniem korony drogi, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m, - wykonanie i zagęszczenie pobocza z kruszywa łamanego, - wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, gr. 8 cm, - wykonanie robót wykończeniowych, - wykonanie oznakowania pionowego. Parametry geometryczne: - klasa drogi, - D, - prędkość projektowej, - 30 km/h, - kategoria obciążenia ruchem, - KR -1, - liczba jezdni x ilość pasów ruchu - 1 x 2 - korona drogi -5,50 m., - szerokość jezdni - 3,50 m., - przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku - 2 % - spadek łuki poziome: daszkowy - 2 % - spadek pobocza nie utwardzonego - 5 % - szerokość pobocza z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm - 2 x 1,0 m. - szerokość zjazdów z kostki betonowej, na posesje zabudowane: wg PZT, - szerokość zjazdów z bitumicznych na drogi: wg PZT. Konstrukcja nawierzchni jezdni: Zgodnie z projektem technologicznym konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 metra. - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. - 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm, AC 11W D50/70: wg.PN-EN 13108-1, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm, AC 11W D50/70: wg. PN-EN 13108-1, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm, , Is = 1,00; wg. wg PN –EN 13242+A1:2010 -wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, gr. 10 cm, zagęszczonego mechanicznie wg. PN – EN 13242+A1:2010 cm, - grunt rodzimy – piasek średni (G-1) Razem - 38 cm. Odwodnienie Przewidziano odwodnienie nawierzchni jezdni drogi przez spływ wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych poza koronę drogi w p[przyległy teren. Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm, zagęszczonego mechanicznie Is=0,98. Zjazdy do posesji zabudowanych: Szerokość wjazdów do zabudowań uzależniona jest od szerokości bram a ich lokalizacja od lokalizacji istniejących i projektowanych wjazdów. Zjazdy indywidualne to zjazdy wg KPED 03.90 (bez rowów) o szerokości od 3,00 do 5,00 metrów. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej: - kostka betonowa o gr. - 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zagęszczana mechanicznie gr. - 3-5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm, Is=1,0; wg.PN-EN 13242+A1:2010 o gr. - 20 cm, - podbudowa z z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie Is=1,0; wg.PN-EN 13242+A1:2010 - 10 cm, - podłoże gruntowe – piasek średni G1, Razem - 41-43 cm. Konstrukcja zjazdów na drogi boczne taka sama jak konstrukcja drogi głównej. Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Oznakowanie pionowe w/g Projektu. Wyrównać powierzchnie terenu znajdującego się za poboczami (ręczne lub mechanicznie rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykończenia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

30,00

Doświadczenie kierownika budowy

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rudka (dz. nr 172, 180, 199/5)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działka numer 172,180 ,199/5 (odcinek 147,0 mb.) gm. Szczytno”. 2. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka, gm. Szczytno dz. nr 172,180 ,199/5 odcinek 147,0 mb. gm. Szczytno”, w ramach której zakłada się: Projektowane roboty obejmują: • Wykonanie niezbędnych prac ziemnych w celu ułożenia podbudowy, • Ułożenie rur osłonowych na instalacjach sieciach zgodnie z uzgodnieniami, • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, • wykonanie poboczy drogi, • regulacje studzienek oraz zaworów wodociągowych i gazowych, • Wykonanie zjazdów indywidualnych. Roboty drogowe przewidują: - wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta oraz kształtowaniem korony drogi, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m, - wykonanie i zagęszczenie pobocza z kruszywa łamanego, - wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, gr. 8 cm, - wykonanie robót wykończeniowych, - wykonanie oznakowania pionowego. Parametry geometryczne: - klasa drogi, - D, - prędkość projektowej, - 30 km/h, - kategoria obciążenia ruchem, - KR -1, - liczba jezdni x ilość pasów ruchu - 1 x 2 - korona drogi -5,50 m., - szerokość jezdni - 3,50 m., - przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku - 2 % - spadek łuki poziome: daszkowy - 2 % - spadek pobocza nie utwardzonego - 5 % - szerokość pobocza z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm - 2 x 1,0 m. - szerokość zjazdów z kostki betonowej, na posesje zabudowane: wg PZT, - szerokość zjazdów z bitumicznych na drogi: wg PZT. Konstrukcja nawierzchni jezdni: Zgodnie z projektem technologicznym konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 metra. - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. - 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm, AC 11W D50/70: wg.PN-EN 13108-1, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm, AC 11W D50/70: wg. PN-EN 13108-1, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm, , Is = 1,00; wg. wg PN –EN 13242+A1:2010 -wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, gr. 10 cm, zagęszczonego mechanicznie wg. PN – EN 13242+A1:2010 cm, - grunt rodzimy – piasek (G-1) Razem - 38 cm. Odwodnienie Przewidziano odwodnienie nawierzchni jezdni drogi przez spływ wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych poza koronę drogi w przyległy teren. Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm, zagęszczonego mechanicznie Is=0,98. Zjazdy do posesji zabudowanych: Szerokość wjazdów do zabudowań uzależniona jest od szerokości bram a ich lokalizacja od lokalizacji istniejących i projektowanych wjazdów. Zjazdy indywidualne to zjazdy wg KPED 03.90 (bez rowów) o szerokości od 3,00 do 5,00 metrów. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej: - kostka betonowa o gr. - 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zagęszczana mechanicznie gr. - 3-5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm, Is=1,0; wg.PN-EN 13242+A1:2010 o gr. - 20 cm, - podbudowa z z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie Is=1,0; wg.PN-EN 13242+A1:2010 - 10 cm, - podłoże gruntowe – piasek średni G1, Razem - 41-43 cm. Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Oznakowanie pionowe w/g Projektu. Wyrównać powierzchnie terenu znajdującego się za poboczami (ręczne lub mechanicznie rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykończenia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

30,00

Doświadczenie kierownika budowy

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rudka (dz. nr 18, 40/11, 40/13, 41) oraz przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rudka (dz. nr 18, 42/21, 42/24, 42/56)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działki numer: 18, 40/11, 40/13, 41 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka działki numer: 18, 42/21, 42/24, 42/56 - odcinki o łącznej długości - 1.014,4 mb., gm. Szczytno. 2. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka nawierzchni gruntowo-żwirowej drogi wewnętrznej w miejscowości Rudka, gm. Szczytno dz. nr 18, 40/11, 40/13, 41, 42/21, 42/24, 42/56 - odcinki o łącznej długości -1.014,4 mb., gm. Szczytno”, w ramach której zakłada się: Projektowane roboty obejmują: • Frezowanie nawierzchni w obrębie skrzyżowań, • wykonanie niezbędnych prac ziemnych w celu ułożenia podbudowy, • ułożenie rur osłonowych na instalacjach sieciach zgodnie z uzgodnieniami, • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, • wykonanie poboczy drogi, • regulacje studzienek oraz zaworów wodociągowych i gazowych, • wykonanie zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z drogami. Roboty drogowe przewidują: - roboty przygotowawcze, - zabezpieczenie terenu, - geodezyjne wytyczenie terenu przebudowy drogi, - wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta oraz kształtowaniem korony drogi, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m, - wykonanie i zagęszczenie pobocza z kruszywa łamanego, - wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej, gr. 8 cm, - wykonanie robót wykończeniowych, - wykonanie oznakowania pionowego. Parametry geometryczne: - klasa drogi, - D, - prędkość projektowej, - 30 km/h, - kategoria obciążenia ruchem, - KR -1, - liczba jezdni x ilość pasów ruchu - 1 x 2 - korona drogi -5,50 m., - szerokość jezdni - 3,50 m., - przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku - 2 % - spadek łuki poziome: daszkowy - 2 % - spadek pobocza nie utwardzonego - 5 % - szerokość pobocza z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm - 2 x 1,0 m. - szerokość zjazdów z kostki betonowej, na posesje zabudowane: wg PZT, - szerokość zjazdów z bitumicznych na drogi: wg PZT. Konstrukcja nawierzchni jezdni: Zgodnie z projektem technologicznym konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 metra. - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. - 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm, AC 11W D50/70: wg.PN-EN 13108-1, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm, AC 11W D50/70: wg. PN-EN 13108-1, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm, , Is = 1,00; wg. wg PN –EN 13242+A1:2010 -wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm, gr. 10 cm, zagęszczonego mechanicznie wg. PN – EN 13242+A1:2010 cm, - grunt rodzimy – piasek średni (G-1) Razem - 38 cm. Odwodnienie Przewidziano odwodnienie nawierzchni jezdni drogi przez spływ wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych poza koronę drogi w p[przyległy teren. Pobocze o grubości 10 cm należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm, zagęszczonego mechanicznie Is=0,98. Zjazdy do posesji zabudowanych: Szerokość wjazdów do zabudowań uzależniona jest od szerokości bram a ich lokalizacja od lokalizacji istniejących i projektowanych wjazdów. Zjazdy indywidualne to zjazdy wg KPED 03.90 (bez rowów) o szerokości od 3,00 do 5,00 metrów. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej: - kostka betonowa o gr. - 8 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zagęszczana mechanicznie gr. - 3-5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm, Is=1,0; wg.PN-EN 13242+A1:2010 o gr. - 20 cm, - podbudowa z z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie Is=1,0; wg.PN-EN 13242+A1:2010 - 10 cm, - podłoże gruntowe – piasek średni G1, Razem - 41-43 cm. Konstrukcja zjazdów na drogi boczne taka sama jak konstrukcja drogi głównej. Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu. Oznakowanie pionowe w/g Projektu. Wyrównać powierzchnie terenu znajdującego się za poboczami (ręczne lub mechanicznie rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykończenia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

30,00

Doświadczenie kierownika budowy

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-07-2020
Dokument wytworzony przez: Urząd Gminy Szczytno
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Imielski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2020 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Imielski
Ilość wyświetleń: 522
28 sierpnia 2020 14:25 (Sebastian Imielski) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_cz_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2020 14:25 (Sebastian Imielski) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_cz_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2020 14:25 (Sebastian Imielski) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_cz_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)