Przetargi

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno w 2020 roku

Ogłoszenie nr 550146808-N-2020 z dnia 06-08-2020 r.

Szczytno: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno w 2020 roku OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Szczytno, Krajowy numer identyfikacyjny 54376900000000, ul. Łomżyńska  3, 12-100  Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 6232580, 6232584, e-mail ugszczytno@ug.szczytno.pl, faks 896 232 592.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno w 2020 roku

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjnych do stacji przeładunkowej w Trelkowie w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. z: a) terenu nieruchomości zamieszkałych, na których znajduje się ok. 3200 nieruchomości zlokalizowanych w 51 miejscowościach oraz 16 budynków wielorodzinnych w miejscowości Kamionek (zamieszkałych przez ok. 700 mieszkańców) oraz 2 budynków wielorodzinnych w miejscowości Janowo - ( ok 100 mieszkańców); b) terenu nieruchomości niezamieszkałych (domki i działki rekreacyjne ok. 700 nieruchomości; c) terenu nieruchomości i obiektów stanowiących własność Gminy Szczytno, na których znajduje się: 11 cmentarzy, 26 świetlice wiejskie, 39 przystanków autobusowych, 2 ścieżki pieszo-rowerowe, 33 place zabaw, 10 boisk sportowych, 7 remiz strażackich; d) objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca, w ilości punktów lokalizacyjnych odpowiadających potrzebom zgłaszanych Zamawiającemu przez mieszkańców. Poza terminami zbiórki ww. odpady dostarczane będą własnym transportem właściciela nieruchomości lub odpłatnie przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym telefonicznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; e) powstałych podczas wiosennego świata organizowanego przez szkoły, przedszkola i sołectwa znajdujące się na terenie gminy Szczytno f) powstałych podczas ok. 30 imprez okolicznościowych (festyny, imprezy sportowe organizowane przez sołectwa) znajdujące się na terenie gminy Szczytno. Terminy odbioru opadów z imprez okolicznościowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym; Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w pierwszym dniu roboczym po ich wytworzeniu oraz dostarczenie ich do Stacji Przeładunkowej w Trelkowie w dniach jej otwarcia; Powierzchnia gminy wynosi: 34 606,28 ha. Stan ludności gminy Szczytno na dzień 31.12.2019 r. wynosi 12 905 osób, na dzień 30.06.2020 r. 13 000 osób . Przewiduje się, że w czasie realizacji umowy liczba ludności może wzrosnąć. Obowiązki Wykonawcy 1) Wykonawca ma obowiązek odbioru i transportu zmieszanych odpadów komunalnych, segregowanych odpadów zebranych w workach i pojemnikach (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne), odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, odpadów kuchennych, popiołu oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych (nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowe) oraz z nieruchomości i obiektów stanowiących własność Gminy Szczytno położonych na terenie gminy Szczytno do stacji przeładunkowej w Trelkowie. 2) Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia, utrzymania i obsługi gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK) na terenie gminy Szczytno, w miejscowości Kamionek, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w terminie do 01.09.2020 r. i zapewniającym łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, który będzie czynny min. 2 dni w tygodniu po telefonicznym zgłoszeniu wykonawcy 3) Do punktu mogą być dostarczane następujące odpady: papier; szkło; plastik; opakowania wielomateriałowe; odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, kuchenne; popiół; budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających od starosty pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do objętości 0,5 m3; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia np.: opakowania po olejach, farbach, detergentach, środkach ochrony roślin , termometry rtęciowe); meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony oraz inne odpady problemowe takie jak: (drzwi, okna, wanny, sedesy, umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, wykładziny, dywany itp.); tekstylia i odzież; odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy zbierane odrębnie od pozostałych bioodpadów. 4) Ponadto punkt powinien być dopełnieniem selektywnej zbiórki odpadów (tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale). 5) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien być wyposażony w kontenery i pojemniki przeznaczone do selektywnego gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów ustawione na utwardzonej powierzchni oraz urządzenia uniemożliwiające przedostawanie się odcieków do gleby. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania odpadów od osób, które przedstawią dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Szczytno oraz do prowadzenia ewidencji odpadów przywożonych do punktu. 7) Wykonawca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której powstanie PSZOK. Tytuł prawny do nieruchomości powinien swym charakterem odpowiadać specyfice czynności Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 8) Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów powstałych podczas „sprzątania świata” organizowanego przez szkoły, przedszkola i sołectwa znajdujące się na terenie gminy Szczytno. Terminy odbioru opadów z wiosennego sprzątania świata Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pojemniki i worki zapewni Wykonawca. 9) Wykonawca jest zobowiązany do odebrania odpadów powstałych podczas ok. 30 imprez okolicznościowych (majówki, festyny, imprezy sportowe organizowane przez sołectwa) znajdujące się na terenie gminy Szczytno. Terminy odbioru odpadów z imprez okolicznościowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pojemniki i worki zapewni Zamawiający/organizator. 10) Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady również z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych (nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowe oraz obiektów stanowiących własność Gminy Szczytno, które powstaną w okresie trwania umowy. Zmiany nie będą powodowały zmiany wysokości wynagrodzenia. 11) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością: - odpady niesegregowane (zmieszane) zgromadzone w pojemnikach oraz pozostałości odpadów, które zostały poddane segregacji wystawione przed ogrodzenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie od 01 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu; - odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach oraz pozostałości odpadów, które zostały poddane segregacji z zabudowy wielkolokalowych- - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie od 01 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu. - odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, za budowy jedno lub kilku rodzinnej – 1 raz w miesiącu, - odpady zbierane selektywnie papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe zgromadzone w workach lub pojemnikach, z zabudowy wielolokalowej (m.in. bloki mieszkalne w miejscowości Kamionek) w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia ale nie rzadziej raz w miesiącu. a) odpady komunalne zebrane selektywnie w pojemnikach typu „dzwon” - w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, b) odpady komunalne z boisk sportowych – 1 raz w tygodniu w sezonie rozgrywek piłkarskich c) odpady komunalne z cmentarzy – w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia, jednakże nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, d) odpady komunalne z przystanków autobusowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych – 1 raz w tygodniu, e) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzętu elektrycznego i elektronicznego jednorazowo w terminie od 23 – 27 listopada 2020 r. w ilości punktów lokalizacyjnych odpowiadających potrzebom zgłaszanych Zamawiającemu przez mieszkańców. Poza terminami zbiórki ww. odpady dostarczane będą własnym transportem właściciela nieruchomości lub odpłatnie przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym telefonicznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; f) odpady biodegradowalne (zielone i kuchenne suche)- zbiórka będzie odbywać się w systemie workowym, worki zapewni Wykonawca. Terminy wywozu uwzględni Wykonawca po konsultacji z Zamawiającym w dostarczonym harmonogramie, co najmniej 1 raz w miesiącu, z zabudowy jedno lub kliku rodzinnej. Z zabudowy wielolokalowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie co najmniej jeden raz w miesiącu., g) odpady niebezpieczne: ­ przeterminowane leki – odbierane będą z punktów aptecznych (Lipowiec) i Zakładu Opieki Zdrowotnej (Szymany i Lipowiec), ­ zużyte baterie – odbierane będą z pojemników ustawionych w punktach użyteczności publicznej (szkoły, siedziba Urzędu Gminy Szczytno) na zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego, Pojemniki na ww. odpady zapewni Wykonawca. Miejsce ich usytuowania zostanie uzgodnione z Zamawiającym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie ww. odpadów z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia pojemników. h) popiół odbywać się będzie w systemie workowym, worki zapewni Wykonawca. Terminy wywozu uwzględni wykonawca w dostarczonym harmonogramie. Popiół z palenisk domowych zgromadzony w workach lub pojemnikach, z zabudowy jedno lub kilkurodzinnej w okresie od 01 października do 30 kwietnia raz w miesiącu, lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. Popiół z palenisk domowych zgromadzony w workach lub pojemnikach, z zabudowy wielolokalowej w okresie od 01 października do 30 kwietnia raz w miesiącu, lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych 12) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać 3 rodzaje oznakowanych (opisanych) worków z folii LDPE o pojemności 120 l (Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania worków 60 l na frakcję szkła) na następujące rodzaje odpadów: a) papier i tektura (worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”) b) szkło, opakowania ze szkła (worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”) c) metale i tworzywa sztuczne (worki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”) 13) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać worki koloru czarnego oznaczonych napisem „ODPADY ZIELONE” z folii LDPE o pojemności 60 l na odpady ulegające biodegradacji. 14) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać worki koloru brązowego oznaczonych napisem „odpady kuchenne” z folii LDPE o pojemności 60 l na odpady kuchenne ulegające biodegradacji. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać worki z folii LDPE o pojemności 35 l na popiół. 15) Wykonawca zobowiązany jest do pozostawiania nowych worów w momencie odbioru wysegregowanych odpadów w ilości umożliwiającej zapewnienie właściwej segregacji. 16) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, a w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas ich odbioru. 17) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości osłon śmietnikowych i pojemników na odpady w promieniu 3 m. Wykonawca zobowiązany jest także do odbioru odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem. 18) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów uwzględniając wszystkie rodzaje odpadów będące przedmiotem zamówienia. 19) Harmonogram lub odrębna ulotka powinna zawierać czynny numer telefonu pod który będą mogli dzwonić mieszkańcy z zagadnieniami dotyczącymi działania firmy w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Szczytno. Harmonogram winien być uzgodniony z Zamawiającym w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty, a następnie dostarczony właścicielom nieruchomości przed rozpoczęciem wykonania usługi tj. do 31.08.2020 r. Ponadto harmonogram powinien zawierać informacje o dniach i godzinach funkcjonowania gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). 20) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia właścicielom nieruchomości dzierżawy, zakupu lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na podstawie odrębnych umów (bez udziału Zamawiającego), jeżeli zgłoszą taką potrzebę. 21) Wykonawca jest zobowiązany na zgłoszenie Zamawiającego do przestawienia bądź dostawienia w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia we wskazane miejsce pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (typu „dzwon”), które zapewni Zamawiający. 22) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji zebranych odpadów komunalnych. Zamawiający dopuszcza odbieranie odpadów gromadzonych selektywnie w workach w ramach jednej jednostki transportowe tj. papier, szkło oraz metale i opakowania wielomateriałowe. 23) Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego. 24) Jeżeli Wykonawca będzie posiadał informację o adresach nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a które nie są ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej. 25) Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych najpóźniej w terminie ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego pierwszy odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczytno. 26) Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r., Nr 104, poz. 868 ze zm.). 27) Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122 ze zm.). 28) Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2028 ). 29) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających: wykaz nieruchomości, z których zostały odebrane odpady; informacje o ilościach odebranych odpadów zmieszanych oraz poszczególnych rodzajach odpadów zebranych w sposób selektywny. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o ilościach odpadów zebranych w gminnym punkcie PSZOK. Wykonawca jest zobowiązany również do przekazania Zamawiającemu raportów dotyczących ilości, rodzajów zebranych po przeprowadzeniu objazdowej zbiórki (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Do raportów, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć karty przekazania odpadów. 30) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu sprawozdań zawierających informacje o masie odpadów, liczby właścicieli nieruchomości zbierających odpady zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 31) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1219). 32) Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. 33) Wykonawca powinien dostosować wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady do parametrów drogi tj. ich szerokości, podłoża oraz gęstość zabudowy. Pojazdy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i załadunku. Pojazdy należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym. Powinny być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie ich właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 34) Zamawiający zaleca wizytę miejsc realizacji zamówienia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka świadczenia usług oraz uzyskania zweryfikowania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia.

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

Dodatkowe kody CPV:

90500000-2,

90512000-9,

90513100-7,

90533000-2

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  Art. 67 ust. 1 pkt.12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W przypadku udzielonego zamówienia zostaną spełnione warunki dotyczące zamówień udzielanych podmiotowi wewnętrznemu (in-house) opisane w art.67 ust.1 pkt .12 ustawy Pzp. Przeprowadzono analiza prawna i ekonomiczna wskazała, że w przypadku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. – w organizacji zachodzi okoliczność łącznego spełnienia wszystkich warunków zawartych w przytoczonym przepisie. Spółka została powołana aktem notarialnym nr 1846/2020 z dnia 29 maja 2020 roku oraz Uchwałą Rady Gminy Szczytno Nr XXI/159/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. i realizuje zadania w zakresie usług komunalnych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej na terenie gminy Szczytno w formie zadań powierzonych przez gminę. Gmina Szczytno sprawuje pełną kontrolę nad Spółką w całym okresie jej funkcjonowania (od powstania do chwili obecnej). Własność Spółki w 100% należy do Gminy, a funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Wójt Gminy Szczytno. Inwestycje komunalne realizowane przez Gminę Szczytno samodzielnie i ze wsparciem środków Unii Europejskiej są przekazywane w użytkowanie ZGKIM w Kamionku Sp. z o.o. w celu świadczenia usług komunalnych na coraz wyższym poziomie. ZGKiM w Kamionku świadczy usługi na rzecz Gminy wypełniając zadania ustalone w ustawie o samorządzie gminnym w zakresie: - utrzymania gminnych dróg, przepustów, mostów, - zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, - obsługi lokali komunalnych, - utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, - zarządzania cmentarzami, - wyłapywania bezdomnych zwierząt, - utrzymania przystanków autobusowych. W związku z powyższym spełniona została przesłanka do zastosowania art. 67 ust.1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku sp. z.o.o., -w organizacji ,  biuro@zgkim-kamionek.pl,  Kamionek 25,  12-100,  Szczytno,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki budżetowe

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06-08-2020
Dokument wytworzony przez: Urząd Gminy Szczytno
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Imielski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2020 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Imielski
Ilość wyświetleń: 148
06 sierpnia 2020 14:49 (Sebastian Imielski) - Dodanie załącznika [informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy__in_house_odpady.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2020 14:49 (Sebastian Imielski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)